Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

[ Home ] [ Poziv ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
                 
 

XXII Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova - Stomatologija

Hirurgija
Onkologija
Ginekologija
Pedijatrija
Interna medicina
Opšta medicina
Stomatologija
Prezentacije publikacija
Istorija medicine
 
  96
PREVALENCIJA, STRUKTURA I TERAPIJA MALOKLUZIJA U DECE OPŠTINE PRIJEPOLJE
Svetlana Lisičić, Ivan Marković , Milica Martinović, Nada Sadović
Zdravstveni centar Užice, Dom zdravlja Prijepolje

UVOD: Malokluzije ,posle karijesa i parodontopatija su najzastupljenija oralna oboljenja kod dece.
CILJ RADA: Cilj rada je da se utvrdi prevalencija i struktura ortodontskih anomalija kod dece opštine Prijepolje ,uzrasta od 0 do 18 god. i kooperativnost pacijenata kao uslov uspešne ortodontske terapije.
MATERIJAL I METOD: Materijal korišćen za ovo istraživanje sastojao se od podataka dobijenih sistematskim pregledom 354 predškolske i 1249 školske dece opštine Prijepolje i specijalističkog ortodontskog pregleda 250 dece u 2002 god .Metodologija istraživanja bazira se na preporukama Programa prventivne stomatološke zaštite stanovnika Srbije uz korišćenje klasifikacije malokluzije po Angle-u. Procenu kooperativnosti ortodontski tretiranih pacijenata definisali smo u tri kategorije.
REZULTATI I DISKUSIJA: Prevalencija malokluzija je znatna .Blizu ¼ predškolske i ½ školske dece ima potrebu za ortodontskim tretmanom . Od 250 tretirane dece najveći broj je uzrasta od 7 do 12 god. (63,2 %) ,a to je najpogodniji uzrast za uspešno terapijsko delovanje . Od svih ortodontskih anomalija najzastupljenije su nepravilnosti zubnih lukova (48,2 %) i sagitalne nepravilnosti (38,3 %) . Terapija ovih anomalija se sprovodi isključivo mobilim aparatima :aktivnim ortodontskim aparatima, pasivnim aparatima. Najčešće terapijske indikacije su :teskobe (216) ,distokluzije i meziookluzije udružene sa protruzijama i retruzijama (185) i ostale.
Saradnja pacijenata je veoma slaba .Od 250 dece svega 92 dece nosi aparate i redovno dolazi na kontrole.
ZAKLJUČAK :Znatna prevalencija malokluzija i struktura anomalija po vrsti i životnom dobu ukazuje na potrebu angažovanja više ortodonata i uvođenje fiksne ortodontke terapije. Doslednom primenom preventivnog programa stvoreni su uslovi za rano otkrivanje i uspešno preventivno delovanje. Slaba kooperativnost u terapiji malokluzija iziskuje bolju procenu psihičke zrelosti i spremnosti za saradnju, motivaciju dece za prihvatanje tretmana i edukaciju roditelja o značaju redovnih kontrola .


97
LOKALNA PRIMENA FLUORIDA U PREVENCIJI KARIJESA
Ivan Marković, Gordana Adamović, Milica Martinović
Dom zdravlja Prijepolje, Galenika A.D. Beograd

Lokalna primena fluorida je veoma efikasna metoda u prevenciji karijesa. Kod nas je doktrinaro usvojena i propisana Programom preventivne stomatološke zaštite stanovnika Srbije i Protokolom za primenu fluorida. Podrazumeva direktnu aplikaciju fluorida na površine izniklih zuba putem pasti za zube, rastvora i želea. Sa korišćenjem rastvora za ispiranje usta sa fluorom započeli smo u O.Š. "Vladimir Perić Valter" u Prijepolju školske 1997/98. godine.
Cilj rada: Cilj rada je da, nakon jednogodišnje primene rastvora za ispiranje usta sa fluoridima, utvrdi da li je došlo do redukcije karijesa i da li postoji poboljšanje oralne higijene i redukcija gingivitisa u eksperimentalnoj grupi dece, u odnosu na kontrolnu.
Materijal i metod rada: Eksperimentalna grupa se sastojala od 110 učenika I-IV razreda i ovi učenici su godinu dana koristili Fluorogal mitte rastvor (2000 ppmF), po postupku definisanim Protokolom. Kontrolnu grupu činilo je 108 učenika istog uzrasta i sličnog oralnog zdravlja a koji nisu koristili ovaj rastvor. Godine 1988. i 1998. urađeni su sistematski pregledi obe grupe. Statistička analiza i evaluacija dobijenih rezultata vršena je na osnovu karijesnog statusa (KIo, KIz, Kip i GPK), prisustva čvrstih i mekih naslaga i prisustva gingivitisa.
Rezultati i diskusija: Prvi pregledi (1998. g.) su pokazali daje stanje oralnog zdravlja u dece obe grupe veoma slično (Kip=1.7, KIo=65%, 50% dece sa slabom oralnom higijenom i prisustvo gingivita u preko 40% pregledanih). Nakon jednogodišnje primene rastvora (1999. g.) incidencija karijesa je značajno smanjena u odnosu na kontrolnu grupu (GPK=0,4:0,7) što znači daje postignuta redukcija karijesa od 42,8%. U eksperimentalnoj grupi značajno je popravljena oralna higijena (samo 1/3 dece ima slabu higijenu) a to je doprinelo smanjenju gingivitisa (sa 44,9% na 31,7%). U kontrolnoj grupi nije bilo značajnih promena ovih parametara.
Zaključak: Jednogodišnja primena Fluorogal mitte rastvora u školske dece uzrasta 7-10 godina dovodi do značajne redukcije karijesa. Sama primena ove metode značajno motiviše decu da bolje održavaju oralnu higijenu, što takode dovodi do značajnog smanjenja zapaljenja gingive u dece.


98
ORALNO ZDRAVLJE PETNAESTOGODISNJAKA POSLE DVADESETGODIŠNJEG RADA ORDINACIJE ZA SREDNJOŠKOLSKU OMLADINU
Milica Martinović, Ivan Marković, Svetlana Lisičić, Nada Sadović
Zdravstveni centar Užice, Dom zdravlja Prijepolje

Cilj rada je da se utvrdi stanje oralnog zdravlja petnestogodišnjaka uporednom analizom epidemioloških podataka generacija 89/90g i 02/03g. Metod rada - sistemski pregledi učenika obe generacije učenika vršeni su stomatološkom sondom i ogledalcetom pod reflektorskim osvetlenjem. Evaluacija je uradjena na osnovu uporedne analize, vrednosti statičkih koeficijeneta Kio, Kiz, Kip, strukture KEPa i progresije karijesa obe generacije petnaestogodišnjaka.
Tabela I-stanje karijesa petnaestogodišnjaka: Sve vrednosti statističkih koeficijenata su značajno smanjene kod generacije petnaestogodisnjaka 02/03 (Kio=100%:95,6%, Kiz=38,9%:21,6%, Kip=10,4:6,06)
Tabela II-struktura KEPa petnaestogodišnjaka: Generacija petnaestogodišnjaka 02/03 ima povoljniju strukturu KEPa jer je došlo do smanjenja procenta nesaniranih (K=45%:16,9%) i ekstrahovanih (E=20%/14,8%) zuba ,a povećan procenat plombiranih (P=35%:68,3%) zuba.
Tabela III-progresija karijesa petnaestogodišnjaka: Smanjenje procenta dubokog karijesa (K2=36%/27,1%) i komplikacija karijesa (Kk=21%/16,1%), a povećanjem procenta superficijalnog karijesa (K1=43%/56,8%) smanjena je progresija karijesa kod petnaestogodišnjaka generacije 02/03g.
Zaključak. Dobijeni rezultati kod petnaestogodišnjaka generacije 02/03g su potvrda adekvatne (sveobuhvatne) primene preventivnog stomatološkog programa u stomatološkoj ambulanti OS “VPV”.Treba težiti ka povećanju kadra u dečioj i preventivnoj stomatologiji i aktiviranju postojećih stomatoloških ordinacija u OŠ.


99
ORALNA HIRURGIJA U OKVIRU TIMSKOG RADA
Slobodan Stojanović, Aleksandar Popović, Vesna Petković, Zorica Petrović-Simić, Gordana Đonović, Goran Jović
Zdravstveni centar Zaječar, Stomatološka služba, Odsek Oralna hirurgija

Kao grana medicine, za poslednjih 40-50 godina stomatologija je imala brz razvoj. Zbog toga, iz praktičnih razloga dolazi do dezintegracije osnovne nauke na veći broj uže specijalizovanih disciplina. I kao što je poznato taj proces formiranja novih disciplina i u medicini i u stomatologiji je i dalje u toku.
Nasuprot tome, što je i logično međusobna zavisnost tih užih disciplina takođe je u porastu. Sve je češća pojava da se problem u stomatologiji danas ne može uspešno rešiti bez učešća više stručnjaka različitih specijalnosti.
Izbor metode rada vrši se u svakom slučaju pojedinačno po formiranju tima.
Cilj rada je prikaz timskog rada u stomatologiji a pre svega učešće oralnog hirurga u timu.


100 poster
ULOGA ZDRAVSTVENO – VASPITNOG RADA U REDUKCIJI KARIJESA
Ljubica Ivankovic, Snezana Tomic , Ruzmarinka Milovanović
Zdravstveni centar Knjaževac

CILJ –Da se istakne znacaj zdravstvenog vaspitanja u ocuvanju oralnog zdravlja dece.
METODOLOGIJA - sistematski pregled , zdravstvena predavanja, rad u maloj grupi , individualni razgovor, izlozbe likovnih i literarnih radova.
REZULTATI RADA – Stanje oralnog zdravlja praceno je u 2 osnovne skole u gradu u kojima se kontinuirano sprovodi preventivni rad. kod dvanaestogodisnjaka u skolskoj 1998/99. KIP je bio 4,2 a u skolskoj 2002/03. je 3,2 . Kod ucenika osmih razreda u skolskoj 1998/99. KIP je bio 7,2 a u skolskoj 2002/03. je KIP 6,4.
ZAKLJUCAK – U proteklom petogodisnjem periodu postignuto je unapredjenje oralnog zdravlja skolske dece primenom odredjenih preventivnih mera.


101 poster
UČESTALOST POJAVE AFTI KAO POSLEDICA IRITACIJE SLUZOKOŽE USNE DUPLJE HIRURŠKIM KONCEM
Dragan Mišić, Žika Golubović
Zdravstveni centar Bor

Cilj rada: Cilj jeste da se pored ostalih etioloških faktora ukaže i na hirurški konac kao etiološki faktor post operativno u pojavi afti na sluzokoži usne duplje.
Metode rada: Praćeno je sto pacijenata operisanih sa različitim dijagnozama, oba pola, različitog uzrasta sa korišćenjem sledećeg šavnog materijala: silc, vycril, eticon.
Rezultati: Od sto pacijenata (54 pacijentkinja i 46 pacijenata) afte su se pojavile kod 10 pacijenata (8 ženskog pola i 2 muškog pola), od korišćenih konaca, kod Vucrila-8 pacijenata i kod silca 2 pacijenta i kod eticona bez afti.
Zaključak: Iz navedenog se može zaključiti da se češće afte javljaju kod ženskog pola nego kod muškog pola i to najčešće kada se koristi vycril (8 pacijenata) i silk (2 pacijenta).


102 poster
VEZNI ELEMENTI PARCIJALNE PROTEZE
Vesna Petković, Ivanka Ilić
Zdravstveni centar Zaječar, Stomatološka služba

UVOD: Funkcionalna vrednost parcijalne proteze dobrim delom zavisi od prenosa sila na preostale zube u smeru koji je fiziološki optimalan. Takodje je veoma vazno i zadovoljenje estecke komponente pri planiranju i izradi parcijalne proteze.
CILJ RADA je bio da se prikažu vezni elementi koji se najcesce koriste izmedju parcijalne proteze i preostalih zuba.
METOD: Kao veza izmedju parcijalne proteze i preostalih zuba koristi se: - zicane kukice;- livene kukice; - atecmeni; - teleskop sistemi
ZAKLJUCAK: Svaki od veznih elemenata u zavisnosti od indikacije, situacije, da li zelimo krutu ili pokretnu vezu da ostvarimo, da li zelimo gingivalni, dentalni ili mesoviti prenos pritiska zvakanja da ostvarimo, ima svoju opravdanu primenu.


103 poster
RETENCIJA PARCIJALNE PLOČASTE ZUBNE PROTEZE POMOĆU INTERDENTALNIH PREČKI
Lidija Trailović1, Nebojša Krunić2
1Zdravstveni centar Zaječar, 2Stomatološka klinika Niš

Prikazati specifična estetska rešenja sa retencionim elementima koji istovremeno omogućavaju i prenos pritiska žvakanja, a mogu se izraditi u svakoj laboratoriji cilj je ovog rada. Na odabranom uzorku sa subtotalnom krezubošću izvršena je rehabilitacija kombinovanim fiksno-mobilnim pločastim zubnim protezama. Kao elementi za retenciju korišćeni su atečmeni (interdentalne prečke - Plastdent Niš). U metodologiji rada primenjeni su poznati klinički principi a tehnika ugradnje atečmena obavljena je prema uputstvu proizvođača. Dobijeni rezultati ukazuju na mogućnost rešenja subtotalne krezubosti pločastom zubnom protezom bez korišćenja standardnih retencionih elemenata. Parcijalne proteze urađene na ovaj način imponuju svojim estetskim vrednostima i veoma su stabilne.


104 poster
PRIKAZ PREPARATA PROAFTOLA U LEČENJU APHTAE, ULCUS DECUBITALIS-A I HERPES SIMPLEX-A
Marina Veljović, V. Mikić
Zdravstveni centar Leskovac, Zdravstveni centar Zaječar

Uvod: Aphthae, ulcus decubitalis i Herpes simplec su česta oboljenja na oralnoj sluzokoži, koja su za pacijenta vrlo neprijatna i bolna.
Cilj rada je sagledavanje mnogućnosti lečenja pomenutih oboljenja Proaftilom (preparatom na bazi propolisa i eteričnih učlja žalfije, nane, anisa, mentola anestezina), u cilju potpunog i trajnog otklanjanja bolnih senzacija, koje ometaju govor, ishranu i normalno održavanje oralne higijene.
Metodologija rada: Posmatrano je 44 pacijenata izmedju 35 i 45 godine starosti u periodu od jedne godine; 18 pacijenata sa aftama, 14 sa ulkus dekubitalisom i 12 sa herpes simpleksom.
Rezultati rada su dobijeni posle primene Proaftol spreja na obolelu sluzokožu. Petnaest minuta od naprskavanja, pacijentu je savetovano da ne unosi hranu i tečnost. Već posle prvog dana aplikacije došlo je do smanjenja neprijatnih simptoma. Drugog dana simptomi su nestali, uz prisustvo bola, trećeg dana bol je skoro potpuno nestao, zavisno od zahvaćenog defekta sluzokože. Terapijski uspeh ovim preparatom pokazao je dobar efekat u 70% slučajeva, delimičan uspeh u 18,5% a kod 11,5% lečenih je bilo neznatnog poboljšanja.
Zaključak: Dejstvo Proaftola zasniva se na njegovom antiseptičkom, antibakterijskom, antiinflamatornom svojstvu. Prijatnog je mirisa i ukusa i ne narušava normalnu floru usne duplje. Jednostavan je za utpotrebu. Preparat je odobren kao pomoćno lekovito sredstvo i atestiran kod RZZZ Skoplje, R. Makedonija.


105 poster
O PREVALENCIJI DENTALNOG KARIJESA KOD UČENIKA ČETVRTIH RAZREDA GIMNAZIJE
Marija Milić,Višica Vukadinović
Zdravstveni centar Zaječar, Stomatološka služba

Dentalni karijes predstavlja jedno od najrasprostranjenijih oboljenja ljudske vrste uopšte.Naš cilj je bio ispitivanje rasprostranjenosti dentalnog karijesa medju učenicima završnog razreda jedne od zaječarskih srednjih škola medju populacijom slucajno odabranih 30 osamnaestogodišnjaka sa prisutnim stalnim zubima.Tokom sistematskog pregleda svakog pojedinačnog pacijenta,nadjeno stanje i oboljenja evidentirali smo u stomatološki karton za decu i omladinu.Karijes smo dijagnostikovali uobičajenom metodom sondiranja zuba.Naknadnim uvidom u dokumentaciju izvršili smo analizu dobijenih podataka koje smo obradili najčešće korišćenim metodama u epidemiologiji oboljenja usta i zuba a rezultate izrazili tabelarno.Pritom smo koristili Klein-Palmerov sistem ¸¸DMF''(D=Decayed , M=Missing , F=Filled) koji je kod nas preveden u ¸¸KEP''.Rezultati do kojih smo došli govore u prilog tvrdnji da su dentalni karijes i oboljenja potpornog aparata zuba (parodontopatije) najmasovnija oboljenja ljudske vrste.Naime,od 30 pregledanih njih 29 ima karijes ili ekstrahiran zub kao posledicu komplikacije karijesa,što čini 96,67% ispitanih.Intenzitet karijesa za uzrast od 15 do 19 godina, uvažavajući preporuke SZO o jedinstvenom tumačenju dobijenih epidemioloških podataka, iznosio je 7,77 što se ocenjuje kao visok.

 
       
       
     
[ Home ] [ Poziv ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design