Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

  [ Home ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXIV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova -
Stomatologija

Interna medicina i Pneumoftiziologija
Pedijatrija
Hirurgija, Urologija, Ortopedija
Ginekologija
Stomatologija
Hitna pomoć i Opšta medicina
Transfuzija, ORL, Dematovenerologija, Medicina rada
Istorija medicine
       
     
  85.
ORALNA PATOLOGIJA ŠKOLSKE DECE OPŠTINE PRIJEPOLJE
Ivan Marković
DOM ZDRAVLJA PRIJEPOLJE

CILJ RADA :Da prikaže stanje zdravlja usta i zuba školske dece opštine Prijepolje. Da utvrdi da li postoje razlike u vrednostima parametara oralnog zdravlja u pojedinim delovima opštine.
Da nas upozna da li je došlo do realizacije opštih ciljeva preventivnog programa. METOD RADA :Podaci su dobijeni na osnovu sistematskih pregleda 1119 učenika ( 25% ukupne populacije ) I, V i VIII razreda iz pet osmogodišnjih škola sa teritorije opštine. Posmatrane grupe: I – uža zona grada, II – prigradska naselja, III – vangradska naselja. Statistička analiza urađena je na osnovu koeficijenata ( KEP, KIo, KIz, KIp ), prisustva čvrstih i mekih naslaga i gingivitisa. Kroz nekoliko tabela i grafikona prezentovani su podaci za pojedine razrede, kao i grupni podaci za sve učenike u sve tri posmatrane grupe. REZULTATI :Najveća zastupljenost u oralnoj patologiji učenika pripada karijesu ( 83,5% ) a u visokom procentu zastupljene su malokluzije ( 50,2% ) i gingivo-parodontalne bolesti ( 47,5% ).
I grupa : KIo = 69,1%, KIz = 13,1%, KIp = 2,6, K = 18,8%, E = 2,9%, P = 78,3%, gingivitisi – 25,3%.
II grupa : KIo= 84,5%, KIz = 22,8%, KIp = 4,6, K = 45,3%, E = 8,3%, P = 42,2%, gingivitisi – 45,9%.
III grupa: KIo= 83,8%, KIz = 22,9%, KIp = 4,5, K = 73,5%, E = 10,8%, P = 15,7%, gingivitisi – 57,7%.
U užoj zoni grada, 70,8% sedmogodišnjaka je sa svim zdravim stalnim zubima a KIp u V razredu iznosi 2,5%. Veoma loše stanje je u ruralnom delu opštine gde je više od 1/3 prisutnih zuba kod maturanata obolelo ( KIz = 36,2% ) i gde je 3/4 karijesnih zuba nesanirano ( K= 73,5% ) a svaki drugi učenik ima izvađen stalni zub ( E = 10,8%). ZAKLJUČAK :Postoje velike razlike u vrednostima parametara oralnog zdravlja učenika uže zone grada u odnosu na učenike prigradskih i naročito vangradskih naselja. Zahvaljujući dugogodišnjem sistematskom radu i primeni mera primarne i sekundarne prevencije rezultati u matičnoj školi "V.P.Valter" su izuzetno povoljni a zadati ciljevi republičkog programa su dostignuti. Stanje oralnog zdravlja 3/4 školske dece u opštini je nepovoljno. Dominiraju slaba higijena, visoka prevalencija i incidencija bolesti, nesanirani karijes i komplikacije karijesa. Zatečeno stanje je posledica nedovoljnog sistematskog rada sa učenicima u smislu prevencije, ranog otkrivanja i blagovremenog lečenja karijesa.

86.
PREGLED RASPROSTRANJENOSTI KARIJESA KOD UČENIKA I RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U PERIODU 1974. -2004. GODINE
Marija Milić, Višica Vukadinović
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, STOMATOLOŠKA SLUŽBA

CILJ RADA: Prikazati kretanje epidemioloških pokazatelja strukture i rasprostranjenosti karijesa od osnivanja stomatološke ambulante za srednjoškolsku omladinu 1974.g.pa do 2004.g. METODOLOGIJA: Nakon izvršenog sistematskog stomatološkog pregleda učenika I razreda,klinički nalaz evidentirali smo u stomatološki karton za decu i omladinu.Analizom istih i njihovom interpretacijom dobijamo podatke o strukturi KEPa, Kio i Kip. REZULTATI: Kretanje vrednosti epidemioloških pokazatelja je sledeće: Kip 12,01% (1984), 6,19% (2004), Kio 99,66% (1974), 94,47% (2004), dok je procenat dece sa svim zdravim zubima 0,34% (1974) 5,53% (2004). U strukturi KEPa,procenat karioznih zuba iznosi 72,44% (1974), 36,74% (2004),procenat ekstrahiranih zuba 16,05%(1974),19,73%(2004),a procenat plombiranih zuba se kreće od 11,51%(1974) do 43,54% (2004). Intenzitet karijesa dostiže 14,34(1988) i opada na 6,19 (2004).Rezultate prikazujemo tabelarno i grafički. DISKUSIJA: Rezultati pokazuju da je u periodu od 1974. do 2004. godine porastao procenat plombiranih u odnosu na broj karioznih zuba gotovo 4 puta.Intenzitet karijesa je opao sa vrlo visokog (14,34) na visok (6,19) a broj dece sa svim zdravim zubima povećan je čak 16 puta. ZAKLJUČAK: Ovakvi rezultati hrabre nas da nastavimo sa doslednim sprovođenjem zdravstveno-vaspitnih,preventivnih i kurativnih stomatoloških mera i dalje radimo na poboljšanju oralnog zdravlja još od najmlađeg uzrasta.

87.
UKLANJANJE EKTRAORALNE FISTULE BUKALNE REGIJE NASTALE KAO POSLEDICA PRISUTNE HRONIČNE INFEKCIJE OD ZAOSTALIH KORENOVA BOČNIH ZUBA U DONJOJ VILICI
Dragan Mišić, Igor Maljković
ZDRAVSTVENI CENTAR BOR, ORALNA HIRURGIJA

CILJ RADA: Prikaz slučaja mlade pacijentkinje sa totalno zapuštenim oralnim zdravljem. Prikaz načina uklanjanja nastale fistule u bukalnoj regiji ekstraoralno. METODOLOGIJA: Pacijentkinja stara 20 god. upućena je na Oralnu hirurgiju zbog ekstraoralne fistule na obrazu sa leve strane nastale kao posledica infekcije dentogenog porekla. Posle isplanirane intervencije uklonio sam prisutnu ekstraoralnu fistulu, prisutne radixe intraoralno i zaostale radikularne ciste jednoseansno. Postoperativne medikamentozne Th. nije bilo. Konci skinuti posle 8 dana. Nije bilo recidiva niti ožiljka u daljim kontrolama. ZAKLJUČAK: Mišljenja sam da je praktičnije jednofazno od dvofaznog rešavanja ovakvih problema, a smatram da i svi mi moramo malo više raditi na edukaciji naročito mlađih pacijenata o značaju i posledicama nebrige o svom oralnom zdravlju, kako bi bilo što manje ovakvih slučajeva.

88.
SAVREMENI TRENDOVI U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI
Vesna Petković, I. Ilić, J. Stevanović, S. Stojanović, V. Mikić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Osnovno etičko načelo je da stomatologija nije preduzetnička delatnost i da joj je cilj dobrobit i zdravlje pacijenata. Pridržavajući se toga a i prateći savremene trendove u stomatologiji gde se ne može zaobići i profit stomatologija je našla kompromis. Cilj rada je bio da se analizira koliko dana stomatološka protetika može da zadovolji zahtevima pacijenata a da ne naruši njihovo zdravlje. Svako doba pa i današnje ima svoje zahteve u zavisnosti od kulturnog napretka društva i ekonomske moći. Treba postaviti pitanje u eri invazije estetskim materijalima da li je za sve indikacija što se i plasira.

89.
KLINIČKA EVALUACIJA ORALNE HIGIJENE U DECE PODVRGNUTE ORTODONTSKOM TRETMANU
Sonja Rašeta-Šnjegota (1), Biljana Marjanović (1), Joka Mandić (2)
(1) DOM ZDRAVLJA "DR SIMO MILOŠEVIĆ", BEOGRAD, (2) DOM ZDRAVLJA "VRAČAR", BEOGRAD

Dentalni plaque (DP) – dominantan lokalni faktor oralne higijene (OH) je najodgovorniji za nastanak gingivitisa i inflamacije periodoncijuma. Njegovu akumulaciju favorizuje prisustvo ortodontskih aparata (OA) u ustima. Cilj rada je da utvrdi stanje OH dece podvrgnute ortodontskom tretmanu i ispita odnos utvrđenog OH statusa povezano sa tipom OA: fiksnim (FOA) ili mobilnim (MOA). U svrhu toga ispitani su ortodontski pacijenti tretirani pomoću FOA ili MOA (n 38). Prikupljeni materijal poslužio je za formiranje dva uzorka sa po 19 ispitanika uzetih redom, oba pola, uzrasta 11 do 15 godina. Kriterijum se odnosio na vrstu denticije (permanentna) i na vrstu aparata (FOA, MOA). Za evaluaciju OH izbor je bio Green-Wermillion-ov metod, modifikovan po Cekiću. Plaque index (PI) je meren u obe grupe. Dobijeni rezultati jasno pokazuju da su vrednosti PI kod pacijaneta tretiranih pomoću FOA statistički značajno povećane u odnosu na vrednosti zabeležene kod pacijenata sa MOA (p<0,01). Zaključak autora je da ovi rezultati nedvosmisleno ukazuju na komplikovane okolnosti za optimalnu OH pacijenata tretiranih pomoću FOA, usled povećane akumulacije plaque-a, a najverovatnije zbog stalnog prisustva fiksne aparature. Međutim, i PI vrednosti u uzorku ispitanika tretiranih mobilnim aparatima sugerišu neophodnost za instrukcijama o redukciji DP u svih ortodontskih pacijenata.

90.
UTICAJ REKLAMA ZA STOMATOLOŠKE PREPARATE NA FORMIRANJE MIŠLJENJA O NJIMA
Snežana Tomić
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, STOMATOLOŠKA SLUŽBA

CILJ: Naći vezu izmedju efikasnosti i frekventnosti reklame i korišćenja tih preparata. METODE: Praćenje medija, razgovor sa decom,analiza REZULTATI: Postoji veliki broj reklama za sve vrste stomatoloških preparata, za neke vrste hrane i njihovog pozitivnog uticaja na zube. Na mnogim reklamama stoji "odboreno od Udruženja stomatologa". A dali je to uvek tako? Često razgovarajući sa decom o nekim stomatološkim preparatima čujemo da koriste slogane iz reklama koji im "uđe u uho" i to je dobro jer podstiče njihovu radoznalost da ih probaju. Sa druge strane postoji masa reklama na ovu temu, tako da one mogu izazvati kontraefekat-odbojnost ka istim. Na crtežima dece nižih razreda čija je tema bila: Šta koristiš da ti zubi budu zdravi?, bilo je radova sa originalnim porukama ali više od polovine precrtalo je reklamne slogane za četkice, paste i Orbit žvake. U razgovoru dece ne pokazuju ni malo sumnje u istinitost reklamnih informacija već ih prihvataju potpuno verujući u njih. Reklame se mogu uzeti kao jedan od vidova edukacije. ZAKLJUČAK: Često se kaže da su deca neispisan list papira, svakako ne treba dozvoliti da on ostane prazan ali ni prekriven markentinškim porukama koje ne podležu nikakvoj stručnoj kontroli.

91. 
PROTETSKA HIPERPLAZIJA SLUZOKOŽE
S. Stojanović, A., Popović, S. Veljković, E. Stošić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, STOMATOLOŠKA SLUŽBA

U sutima, na mekim i koštanim tkivima, mogu postojati mnogoborjna abnormalna stanja koja ne dozvoljavaju i radu dobrih totalnih proteza. Ove nepravilnosti po poreklu mogu biti razvojne ili stečene. O stečenih nepravilnosti na mekim tkivima najčešće se nailazi na hiperplaziju sluzokože alveoralnih nastavaka vilica. Ona je posledica hroničnog nadražaja koj potiče od neadekvatnih mobilnih protetskih nadoknada. Lečenje, odnosno uklanjanje hiperplastične sluzokože je skoro isključivo hirurško.

92.
STANJE ZDRAVLJA PRVOG STALNOG MOLARA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Vesna Mikić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, STOMATOLOŠKA SLUŽBA

UVOD: Prvi stalni molari predstavljaju, nesumljivo, vrlo važne zube. S obzirom na njihov višestruki značaj u pravilnom razvoju orofacijalnog sistema kod dece, potrebno im je pokloniti punu pažnju u očuvanju njihovog vitaliteta primenom preventivno – profilaktičkih mera. CILJ RADA je prikaz stanja prvih stalnih molara kod dece pred upis u prvi razred osnovne škole, kao i da ukažemo na što raniju primenu preventivnih i profilaktičkih mera u očuvanju vitaliteta ovih zuba. METODOLOGIJA: Epidemiološko ispitivanje je obavljeno sistematskim stomatološkim pregledom dece pred upis u prvi razred osnovne škole. Za analizu su korišćeni podaci iz stomatološkog kartona. Pregledom je obuhvaćeno je 112. dece oba pola predškolskog uzrasta u vrtiću ,,Bambi,, u Zaječaru. Dobijeni rezultati su obrađeni sa posebnim osvrtom na KIo, KIp i KIz. REZULTATI: Nađeno stanje zdravlja prvih stalnih molara kod ove dece ukazuje na znatnu zastupljenost karijesa ovih zuba u različitom stepenu. Vrednost KIo je 30,36%, KIp je 0,53% a vrednost Kiz je 6,30%. ZAKLJUČAK: S obzirom da je karijes progresivno oboljenje, to je već kod dece ovog uzrasta prisutan u raznom stepenu razvoja, a samim tim i posledica nepravilne primene higijensko – dijeteskih i zdravstveno – vaspitnih mera u prenatalnom i postnatalnom periodu. Želeli bi smo naglasiti važnost saradnje roditelja sa pedontologom, kontinuiranim sprovođenjem zdravstveno - vaspitnih mera i rane sanacije karijesa prvih stalnih molara, kao imperativ u radu sa predškolskom decom.

 
  [ Home ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ][ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design