Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

  [ Home ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXIV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova -
Transfuzija, ORL, Dematovenerologija, Medicina rada

Interna medicina i Pneumoftiziologija
Pedijatrija
Hirurgija, Urologija, Ortopedija
Ginekologija
Stomatologija
Hitna pomoć i Opšta medicina
Transfuzija, ORL, Dematovenerologija, Medicina rada
Istorija medicine
       
     
  111.
PRIKAZ POTROŠNJE KRVI I PLAZME U ZDRAVSTVENOM CENTRU ZAJEČAR
I. Milošević-Manojlović, D. Ćirić, D. Glišić, D. Jović
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, SLUŽBA ZA TRANSFUZIJU KRVI

Služba za Transfuziju krvi Zaječar ima zadatak da obezbedi dovoljne količine krvi za lečenje pacijenata u bolnici Zaječar,kako za operativne zahvate tako i za korigovanje drugih hematoloških poremećaja. Analizirali smo potrošnju deplazmatisanih Er (dep.Er) i sveže zamrznute plazme (SZP) u periodu od 2000 do 2004 godine po odeljenjima. Cilj je da se sagleda potrošnja krvi i plazme, definišu potrebe i ukaže na neka odstupanja od principa dobre transfuziološke prakse,a to je da pacijent prima samo onu komponentu krvi koja mu u datom momentu nedostaje. U prikazanom periodu zapaža se trend porasta potrošnje krvi i plazme, što se može tumačiti na više načina. U narednom periodu potrebno je ostvariti bolju saradnju kliničara i transfuziologa, primenjivati principe komponentne terapije, povećati primenu autologne u odnosu na alogenu krv i tako omogućiti da uvek postoje dovoljne količine krvi za lečenje, a takodje i za pravljenje produkata od krvi što je od nacionalnog interesa.

112.
DIREKTNI ANTIGLOBULIN TEST U TRANSFUZIOLOŠKOJ PRAKSI
Biljana Paraskijević, Biljana Todorović-Kazimirović, Ninoslav Dimitrijević
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, SLUŽBA ZA TRANSFUZIJU KRVI

UVOD: Direktni antiglobulin test (DAT) koristi se za otkrivanje in vivo vezanih antitela ili komponenata komplementa na površini eritrocita. Anti-human globulin (AHG) serumi koji se koriste kao test reagensi mogu biti polispecifični i monospecifični. Polispecifični sadrže antitela usmerena na sve ljudske imunoglobuline (Ig) klase G i na C3d komponentu ljudskog komplementa. Monospecifični mogu biti anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-C3b, anti-C4 itd. DAT je pozitivan kod autoimunih hemolitičkih anemija (AIHA), hemolitičke bolesti novorođenčeta (MHN), inkompatibilne transfuzije, senzibilizacije na lekove i kod 2% zdravih ljudi. Cilj našeg rada je ispitivanje učestalosti pozitivnog DAT-a kod novorođene dece i bolesnika koji su primali transfuzije krvi. MATERIJAL I METODE: Retrospektivnom metodom analizirali smo broj pozitivnog DAT-a u periodu od 1998. do 2004. godine. DAT je rađen kod novorođenčadi i u sklopu pretransfuzijskog testiranja seruma, rutinski kod svih primalaca krvi. Testiranja su rađena metodom u epruveti polispecifičnim AHG serumom. REZULTATI: U analiziranom periodu uradili smo 1238 DAT-a iz krvi pupčanika i našli 4 (0,32%) uzoraka sa pozitivnim nalazom: 2 zbog Rh inkompatibilije sa pozitivnošću od 4 krsta i 2 zbog ABO inkompatibilije sa pozitivnošću od jednog krsta. U sklopu pretransfuzijskog testiranja uradili smo 7327 DAT-a i našli 10 (0,14%) pozitivna nalaza: 3 zbog AIHA, 2 zbog inkompatibilne transfuzije sa pozitivnošću od 4 krsta i 5 usled nerazjašnjene etiologije sa pozitivnošću od 1 do 2 krsta. ZAKLJUČAK: Važno je naglasiti potrebu određivanja DAT-a kod sve novorođene dece čije su majke i Rh(D) negativne i Rh(D) pozitivne. Takođe je važno i rutinsko određivanje DAT-a u okviru pretransfuzijskog testiranja nezavisno od toga da li je pacijent u skorije vreme transfundovan ili ne.

113.
ULOGA SLUŽBE ZA TRANSFUZIJU U PRENATALNOJ ZAŠTITI ŽENA
B. Todorović-Kazimirović, B. Paraskijević, N. Dimitrijević
ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN, SLUŽBA ZA TRANSFUZIJU KRVI

UVOD: U Službi za transfuziju krvi ZC Negotin, u okviru prenatalne zaštite, rutinski se određuju krvne grupe sistema ABO, RhD antigen i screening antitela svim RhD negativnim trudnicama. Cilj tih laboratorijskih analiza je da se otkriju antieritrocitna antitela klase IgG, naročito anti D antitelo koje može prouzrokovati teže forme hemolizne bolesti novorođenčeta. MATERIJAL I METODE: U periodu od 1995.do 2004.godine u našoj laboratoriji urađeno je krvnih grupa ABO sistema i RhD antigen, rutinskom metodom aglutinacije u epruveti, za 2057 trudnica. U istom periodu urađeno je 932 screeninga antitela, metodom aglutinacije u različitim sredinama i na različitim temperaturama. REZULTATI: Od 2057 trudnica u ispitivanom periodu bilo je 1787 ( 86,88%) RhD pozitivnih a 270 (13,12%) RhD negativnih. Kod RhD negativnih trudnica urađeno je ukupno 932 screeninga antitela što znači da je učestalost ove analize u proseku iznosila 3 do 4 puta u toku trudnoće. Kod 6 žena (2,22%) otkriveno je prisustvo antieritrocitnih antitela dok je identifikacija rađena u ITKS i najčešće se radilo o anti D antitelu iz Rh sistema. ZAKLJUČAK: Rezultat od 2,22% imunizovanih trudnica je nešto viši od publikovanih rezultata za našu zemlju (oko1,5%). Razlog za veću učestalost imunizacije na RhD antigen može biti zbog nepridržavanja preporučenog kalendara testiranja a naročito zbog nepoštovanja preporuka o indikacijama za primenu RhD imunoprofilakse.

114.
MORBUS DARIER – WHITE - PRIKAZ DVA SLUČAJA
Nada N. Trailović, Nada B.Trailović, Ružica Ristić, Vera Brujić
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, DERMATOVENEROLOŠKA SLUŽBA

Darijerova bolest (keratosis follicularis) je retka genodermatoza koja se karakteriše folikularno i parafolikularno smeštenim keratotičnim papulama lokalizovanim najčešće na presternalnoj i inerskapularnoj regiji, pregibnim površinama, čelu, šakama, noktima i oralnoj sluznici. Klasifikovana je u diskeratoze, te se patohistološki karakteriše pojavom abnormalnih ćelija nazvanih ,,corps ronds" i ,,grains" u Malpigijevom sloju epiderma i rascepom unutar epidema tzv. lakuna formacije. Smatra se da je stabilnost adhezivnih veza narušena prisustvom mutantnog struktarnog proteina čija se funkcija i stabilnost menjaju pod uticajem toplote i UV zračenja. Sve do pronalaska retinoida (derivata Vitamina A) sedamdesetih godima XX veka i njihovog uvođenja u terapiju nije se mnogo moglo pomoći pacijentima sa ovom dijagnozom. Retinoidi utiču na rast, diferencijaciju i održavanje integriteta ćelija, inhibišu nastajanje i rast tumora, imaju antiinflamatorno i imunomodulatorno dejstvo. Ovi lekovi su teratogeni i daju niz mukokutanih nuspojava (identičnih hipervitaminozi A) ali i sistemskih, te se njihovo doziranje mora strogo pratiti. Pacijentkinja M.N. ima 55 godina, a promene na koži je dobila sa četrnaest godina. Lečena je u više navrata na Dermatovenerološkom Odeljenju u Zaječaru zbog povremenih egzacerbacija bolesti. Pri poslednjoj hospitalizaciji lečena je simptomatski zbog nedostatka retinoida u apotekama. Postignuto je samo kliničko poboljšanje ali promene i dalje perzistiraju. Pacijentkinja J.D. ima 47 godina i promene na koži ima od svoje 25. godine. Krajem 2004 god bila je na terapiji retinoidima IV nedelje, kada je došlo do znatnijeg kliničkog poboljšanja. Mesec dana nakon prestanka uzimanja ovih lekova došlo je do egzacerbacije bolesti. S obzirom da se radi o bolesti koja prati pacijenta čitavog života, a retinoidi se mogu dati samo ograničeno vreme, može se postići samo kliničko poboljšanje ali ne i izlečenje. Kod ovog, kao i kod drugih dermatoza terapija retinoidima je doživotna uz pauze i intenzivno praćenje stanja pacijenta i laboratorijskih rezultata koji idu u prilog nus pojavama koje ovi lekovi daju.

115.
RAZLIČITI ORL PROBLEMI U DECE
Paunović Velibor
Knjaževac
 

116.
ALOPECIJA AREATA I DENTOGENA ŽARIŠTA
Marina Veljković (1), Gordana Ilić (2), Miodrag Jovanović (1), Svetislav Krstić (3)
(1) ZDRAVSTVENI CENTAR LESKOVAC, (2) PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA KRUŠEVAC, (3) ZZZZ LESKOVAC

Pod alopecijom areatom podrazumeva se bezbolno, neprimetno opadanje kose u vidu oštro ograničenih ćelavih žarišta okruglog ili ovalnog oblika, nastaje naglo bez subjektivnih tegoba. Cilj rada je sagledavanje obima istovremenosti javljanja oralnih žarišta i alopecije areate. Metodološki, izvršena je retrospektivna analiza javljanja oralnih žarišta i alopecije areate kod 45 odraslih pacijenata, upućenih od dermatovenerologa (2002. – marta 2005.g.). Testirana je značajnost razlika javljanja fokalnih žarišta Kolomogorov-Smirnovim testom. Rezultati rada kod ispitivanih pacijenata sa alopecijom areatom (anamneza, stomatološki pregled, radiografija) ukazuju na to da je kod svih postojalo neko od dentogenih žarišta: periapikalni procesi (42,22%), zaostali korenovi (26,67%), nedovoljno punjeni radikularni kanali (17,78%), vilične ciste (4,44%) i impaktirani zubi i ostalo (8,89%). Nivo testiranih razlika dobijenih vrednosti javljanja dentogenih žarišta (K.S. testom) statistički je značajna (Dmax= 0,2889>D(45 i 0,01)=0,2430; p<0,01) što ide u prilog češćeg javljanja periapikalnih procesa i zaostalih korenova. U zaključku ističemo važnost preventivnih aktivnosti u sprečavanju stvaranja oralnih žarišta: održavanju dobre oralne higijene i očuvanju vitalnosti zuba.

117.
POVREDE NA RADU NA TERITORIJI OPŠTINE KNJAŽEVAC U PERIODU OD 2002-2004. GODINE
Maja Gurginov, Miroslava Paunović, Jelena Perić
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, SLUŽBA MEDICINE RADA

Povrede na radu zauzimaju visoko mesto u morbiditetu radnika pa imaju socijalno-medicinski i društveno-ekonomski značaj jer dovode do odsutnosti sa posla, manje produktivnosti rada, često invaliditeta, a nekada čak i do gubitka života.U našoj zemlji se, po zakonskim propisima, kao povreda na radu registruje svaka povreda koja povlači nesposobnost za rad u trajanju od najmanje jednog dana.U povrede na radu spadaju i povrede zadobijene za vreme dolaska i odlaska na posao, kao i povrede za vreme službenog puta.Cilj rada je analiza povreda na radu u opštini Knjaževac u periodu od 2002 do 2004.godine i distribucija povreda u odnosu na pol, starosno doba i lokalizaciju.Podaci su dobijeni iz protokola povreda na radu službe Medicine rada Z.C. Knjaževac.Za posmatrani vremenski period registrovano je 185 povreda, a od toga je 147 (79,5%) muškog, a 38 (20,5%) ženskog pola. U odnosu na godine starosti, najveći broj povređenih (29,1%) je između 40-49 godina. Prema lokalizaciji, na prvom mestu (38,3%) su povrede zgloba žbice i šake, na drugom (12,9%) povrede skočnog zgloba i stopala, a na trećem (7,02%) povrede kolena i potkolenice.Povrede na radu potrebno je analizirati da bi se na osnovu dobijenih rezultata mogle preduzeti mere koje mogu da ih spreče
 

118.
NAJČEŠĆA OBOLJENJA KAO UZROK OBRADE ZA IPK U SLUŽBI MEDICINE RADA U 2004. GODINI
Jelena Perić, Jelka Milenković, Maja Gurginov
ZDRAVSTVENI CENTAR KNJAŽEVAC, SLUŽBA MEDICINE RADA

Ocenjivanje radne sposobnosti počinje još pre zasnivanja radnog odnosa profesionalnom selekcijom i orijentacijom, nastavlja se prvim periodičnim i vanrednim pregledima, ocenom privremene ili trajne nesposobnosti, tj. invalidnosti. Invalidnost se utvrđuje početnom obradom ordinirajućeg lekara, prethodnim pregledom od strane specijaliste medicine rada i završnom procenom prvostepene ili drugostepene komisije. Cilj istraživanja je utvrđivanje najčešćih oboljenja koja su uzroci izlaska na IPK. Podaci su dobijeni iz protokola službe Medicine rada.Posmatrali smo 120 ispitanika prema polu, godinama starosti i godinama radnog staža. Muškaraca je bilo 73(60,8%), a žena 37(39,2%). Najveći broj ispitanika je u dobnoj grupi 51-55 godina (40%).U odnosu na godine radnog staža najviše je obrađeno u grupi 31-35 (28,3%). Po grupama oboljenja najveći broj obrađenih je iz grupe KVS bolesti(35%), iz grupe koštano-mišićnih bolesti (17,5%) i malignih bolesti (15%). Od KVS bolesti najčešći je infarkt miokarda, slede oboljenja krupnih zglobova i lumbalni sindrom,pa maligna i ostala oboljenja. Od malignih oboljenja kod muškaraca su najčešći karcinom debelog creva i larinksa, a kod žena karcinom dojke i ženskih polnih organa. Na osnovu ovog istraživanja zaključujemo da su najčešća oboljenja zbog kojih se izlazi na IPK bolesti na koje se može preventivno delovati.

 
  [ Home ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design