Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Supplement 1
     
      [ Program ]      
             
   

XXX Timočki medicinski dani
Zaječar, 19–21. maj 2011.

Izveštaj o aktivnostima na XXX Timočkim medicinskim danima

Jubilarni XXX Timočki medicinski dani

- Petak, 20. maj, 2011. godine

     
 
 
     
  Satelitski simpozijum
"Novine u hipertenziji 2011"

Jubilarni XXX Timočki medicinski dani,
Zaječar, 19-21. maj 2011.

 

 

Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.

08.00-09.00
Registracija učesnika i prijem gostiju (Registracija učesnika biće moguća za sve vreme trajanja Timočkih medicinskih dana)
09.15-09.30 Uvodna reč
09.30-11.15 PLENARNA PREDAVANJA

Predsedavajući: Prof.dr Ljiljana Todorović-Đilas, Doc. dr Mile Ignjatović, Prim. mr sci. med. Dragana Lozanović- Miladinović, Prof. dr Vladimir Ćuk,
Dr sc. med. Dragan Milić, Dr sc. med Dušan Bastać


1. JOD I ŠTITASTA ŽLEZDA
Prof.dr Ljiljana Todorović-Đilas.
Klinički Centar Vojvodine, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Novi Sad
2. GUŠAVOST U RADOVIMA VELIKIH UMETNIKA
Doc. dr Mile Ignjatovic
Medicinski fakultet, Beograd
3. ZDRAVSTVENO STANJE DECE I OMLADINE U SRBIJI
Prim. mr sci. med. Dragana Lozanović- Miladinović
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd
4. SAVREMENI PRISTUP ONKOLOŠKOJ HIRURGIJI
Prof. dr Vladimir Ćuk
Medicinski fakultet, Beograd
5. KORONARNA BOLEST I SAVREMENI PRINCIPI HIRURŠKOG LEČENJA
Dr sc. med. Dragan Milić
Medicinski fakultet Niš

U petak 20.05.2011. godine održana su pet PLENARNA PREDAVANJA prema predviđenom programu. Raznovrsnost tema i renomiranost predavača doprinela su da plenarna predavanja budu izuzetno dobro posećena, a videćemo i u komentarima pozitivno ocenjena prema svim kriterijumima (izbor tema, predavači....).
Dalji rad se odvijao po sesijama prema predviđenom programu. Najveći deo usmenih saopštenja je prezentovano, kao i postera na poster sesijama.


Plenarna predavanja: Prof.dr Ljiljana Todorović-Đilas. KC Vojvodine. Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Klinički centar Vojvodine – Novi Sad, Jod i štitasta žlezda
 

Plenarna predavanja - slušaoci

Plenarna predavanja: Doc. dr Mile Ignjatovic, Medicinski fakultet, Beograd, GUŠAVOST U RADOVIMA VELIKIH UMETNIKA

Diskusija na predavanju Doc. dr Mile Ignjatovic, GUŠAVOST U RADOVIMA VELIKIH UMETNIKA

Plenarna predavanja : Prim. mr sci. med. Dragana Lozanović- Miladinović. Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Beograd .ZDRAVSTVENO STANJE DECE I OMLADINE U SRBIJI
 

Plenarna predavanja : Prof. dr Vladimir Ćuk .Medicinski fakultet, Beograd. SAVREMENI PRISTUP ONKOLOŠKOJ HIRURGIJI

 
 
 
Predstavljanje farmaceutkih kuća u holu Amfitetara Doma zdravlja ZC zaječar

11.15-11.30 KAFE PAUZA

11.30 – 13.00 USMENE PREZENTACIJE RADOVA

KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA
Predsedavajući: Dr sc. med Dragan Milić, Dr sc. med Dušan Bastać ,Mr. sc. med Vladimir Mitov, Mr. sc. med Željka Aleksić

PREVENTIVNA MEDICINA I JAVNO ZDRAVLJE
Predsedavajući: Prim. mr sci. med. Dragana Lozanović- Miladinović, Prof. dr Ljiljana Todorović- Đilas, Prof. dr Biljana Kocić , Prof. dr Branislav Petrović , Mr. sc. med. Bratimirka Jelenković

SESIJA PREVENTIVNA MEDICINA I ZDRAVLJE NARODA
( 6 usmenih izlaganja i 15 postera)

 1. Dr Brankica Vasić POJEDINI SOCIJALNI ASPEKTI ŽIVOTA ADOLESCENATA

 2. Mr sci med Snežana Lešović PREVALENCIJA METABOLIČKOG SINDROMA

 3. Prof. dr Biljana Kocić ZNAČAJ MAS-MEDIJA U PROMOCIJI

 4. Prim. mr sci med Bratimirka Jelenković POJEDINE DETERMINANTE KOD PREDGOJAZNE I GOJAZNE DECE

 5. Dr Olica Radovanović STANDARDI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PRIMARNOM NIVOU

 6. Prof. dr Branislav Petrović STAVOVI NIŠKIH STUDENATA

Sesiji je predsedavala Prim. mr sci. med. Dragana Lozanović- Miladinović i Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković. Održano je 5 usmenih saopštenja (sva osim šestog po redu). Predavanja su bila koncizna, jasna ,teme aktuelne. Nakon svakog predavanja vođena je diskusija koja se odnosila i na metodologiju rada. Ova sesija je godinama unazad tokom održavanja TMD dobro posećena, čak ove godine sa nešto manje radova nego inače.
Poster prezentacije iz sesije PREVENTIVNA MEDICINA I ZDRAVLJE NARODA takođe su dobro posećene sa diskusijom.

Plenarno predavanje Prof Dr Zorane Vasiljević
Prof Zorana , kao Predsednik Udruženja Koronarnih jedinica Srbije i Direktor urgentne kardiologije KC Srbije je u svom predavanju :“ Ishemijska bolest srca danas: izmedju Evropskih preporuka i naše prakse „ na plastičan , razumljiv i inventivan način dala pregled dijagnostičkih algoritama i lečenja akutnih koronarnih sindroma i stabilne angine pectoris. Plenarno predavanje je bilo dobro posećeno uz odličnu diskusiju.Izveštaj sastavio: Prim Dr Sci Dušan Bastać
 

IZVEŠTAJ SA SESIJE KONZERVATIVNE MEDICINE I DIJAGNOSTIKE
Na sesiji konzervativne medicine održanoj u petak 20.maja od 11h i 30 minuta do 13 h izloženi su usmeno orginalni radovi i prikazi slučajeva

 1. Snežana Lešović ZNAČAJ ACANTHOSIS NIGRICANS U GOJAZNE DECE

 2. Vesna Kilibarda Ispitivanje uporedne bioloske raspolozivosti dva farmaceutska oblika cilazaprila kod zdravih dobrovoljaca

 3. Vladimir Mitov LOOP REKORDER U DIJAGNOSTICI NEJASNIH SINKOPA- nasa prva iskustva

 4. Voin Brković PREDIKTORI VELIČINE INFARKTA MIOKARDA SA ST ELEVACIJOM

 5. M Zdravković RAZLIKE IZMEĐU MUŠKARACA I ŽENA POSTOJE I U KVALITETU ŽIVOTA I

 6. Dušan Bastać ODNOS VARIJABILNOSTI ARTERIJSKOG PRITISKA, PULSNOG PRITISKA I ranog jutarnjeg pritiska

 7. Slavica Anđelković NAJČEŠĆE ZASTUPLJENI ALERGENI KOD DECE ASMATIČARA

Svi radovi su bili dobrog kvaliteta, izloženi koncizno , argumentovani i sa praktičnim preporukama. Ovi radovi su privukla veliku pažnju publike, i sesija bila je praćena plodnom diskusijom i pitanjima predavačima.

Izveštaj sastavio: Prim Dr Sci Dušan Bastać

 


Predsedavajući Dr sc. med Dragan Milić, Dr sc. med Dušan Bastać ,Mr. sc. med Vladimir Mitov, Mr. sc. med Željka Aleksić

Mr. sc. med Vladimir Mitov

 
 
Predavanje Prim. Dr Sc. Dr Med Dušana Bastaća
 
USMENE PREZENTACIJE RADOVA -KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA

 

 

 

 

 
   
POSTER PREZENTACIJE RADOVA KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA
PREVENTIVNA MEDICINA I JAVNO ZDRAVLJE14.00 - 15.00 Koktel

15.00 – 16.30 USMENE PREZENTACIJE RADOVA

HIRURGIJA
Predsedavajući: Prof. dr Vladimir Ćuk, Puk. Prof.Panajotović Ljubomir, Prof.dr Stojan Sekulić,
ass. Dr Branislav Starčević


KAZUISTIKA
Predsedavajući: Prof. V. Kilibarda , Prof. dr Nebojša Paunković, Mr. sc. med Aleksandar Aleksić,
Mr. sc. med Biserka Tirmenštajn Janković


USMENE PREZENTACIJE RADOVA -KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA


USMENE PREZENTACIJE RADOVA KAZUISTIKA


Predsedavajući: Prof. V. Kilibarda , Prof. dr Nebojša Paunković


USMENE PREZENTACIJE RADOVA -KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA

POSTER PREZENTACIJE RADOVA HIRURGIJA, KAZUISTIKA

 


Izveštaj sa SESIJE HIRUGIJA
Predavanja su sa aktuelnim temama, a autor predavanja Prof Ljubomir Panajotović imao je i interesantne teme i za poster prezentacije. Na poster sesiji su obrađene različite teme, od preoperativne pripreme bolesnika, uključujući i rizik od anestezije, kao i teme iz urologije, ortopedije, hirurgije i ginekologije. Posećenost sesiji bila je manja nego uobičajeno uprkos izuzetnom kvalitetu prezentacija.

 1. Ljubomir Panajotović ENCHONDROMA OF THE HAND`S FINGER

 2. Ljubomir Panajotović GIANT PRIMARY MELANOMA OF THE SCALP

 3. Stojan Sekulić KOMPLIKACIJE AKUTNOG APENDICITISA

 4. Branislav Starčević KONZERVATIVNO LEČENJA LUKSACIJE LAKTA

 5. Vera Najdanović Mandić ŽENE LEČENE OD RAKA GRLIĆA MATERICE U ZAJEČARU

 6. Vladimir Ristić REZULTATI LEČENJA PRELOMA DIJAFIZE HUMERUSA

 7. Miloš Milojković DRENAŽA ILI PLEURALNA PUNKCIJA

 8. Slaviša Zagorac GREŠKE PRI INICIJALNOM TRETMANU

SESIJA KAZUISTIKA

Ova relativno skorije uvedena posebna sesija svaki put okupi dosta slušaoca zbog raznolikosti tema i mogućnosti prikaza na interesantan način i raznolikosti tematike. Nakon radova diskutovalo se po temama.

 1. Nebojša Paunković ISHEMIJSKI CEREBRALNI INFARKT

 2. Ljiljana Jovanović MALLORY-WEISS SYNDROM

 3. Nada Trailović PRIKAZI NEKOLIKO INTERESANTNIH SLUČAJEVA

 4. Vesna Kilibarda AKUTNO TROVANJE PROPRANOLOLOM I ETANOLOM

 5. Vesna Kilibarda PRIMENA INTRALIPIDA U AKUTNOM TROVANJU VERAPAMILOM

 6. Nenad Ristović SEPSA UZROKOVANA MDR PSEUDOMONAS AERUGINOSA

 7. Mirko Nikolić ULCUS BULBI DUODENI U MALOG DETETA

 8. A Purišić VASCULLITIS RETINAE M. TAKAYASU

     
             
             
      [ Program ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend