Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

  [ Home ] [ Program ] [ Sažeci radova ] Indeks autora - Timočki medicinski dani ] [ Mapa ]  
                 
 

XXIII Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova - Plenarna predavanja

Interna medicina
Pedijatrija
Neurologija i psihijatrija
Hirurgija
Ginekologija i akušerstvo
Medicina na Internetu
Opšta medicina
Hitna služba
Medicina rada
Transfuzija
ORL
Stomagologija
Istorija medicine
  1.
DIJAGNOSTIKA I LEČENJE DISEMINOVANE INTRAVASKULARNE KOAGULACIJE
Milica Čolović
KCS, Beograd, Institut za hematologiju

2.
PREVENCIJA VENSKOG TROMBOEMBOLIZMA
Radoje Čolović
KCS, Beograd, Institut za bolesti digestivnog trakta

3.
SRČANA INSUFICIJENCIJA, STALNI DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOV
Zorana Vasilijević
KCS, Beograd, Urgentni centar

4.
IMUNOHISTOHEMIJSKA ANALIZA EKSPRESIJE CIKLINA D1 U B-ĆELIJSKIM NON HODGKIN LIMFOMIMA NISKOG STEPENA MALIGNOSTI
Darko Vugdelija
Zdravstveni centar Zaječar

Non Hodgkin limfomi (NHL) obuhvataju raznoliku grupu klonalnih bolesti (neoplazmi), koje imaju zajedničku osobinu da nastaju kao rezultat somatskih mutacija u prethodnicima limfocita. Imunohistohemijska analiza putem tehnike monoklonskih antitela, dovela je do značajnog prodora u klasifikaciji i dijagnostici NHL.Ciklin D1 pretstavlja proizvod bcl-1 gena, čija pojačana ekspresija je najčešće posledica recipročne translokacije t(11;14)(q13;q32). Ciklin D1 je jako bitan u kontroli progresije ćelijskog ciklusa, uvodeći ćeliju u S fazu kompleksiranjem sa ciklin zavisnim kinazama. Pored toga imunohistohemijsko bojenje na ciklin D1 pomaže u razlikovanju morfološki sličnih ali po kliničkom toku različitih limfoma. Cilj našeg rada je bio da putem imunohistohemijskog bojenja analiziramo ekspresiju ciklina D1 kod pacijenata sa NHL niskog stepena malignosti. Analizirali smo ekspresiju ciklina D1 kod 62 bolesnika: 21 sa limfomom mantle ćelija (MCL), 20 sa folikularnim limfomom (FL) i 21 sa B-ćelijskom hroničnom limfocitnom leukemijom (CLL), korišćenjem LSAB i CSA metoda bojenja.Hi-kvadrat test je korišćen za statističku analizu.REZULTAT: 85,7% bolesnika sa MCL bili su ciklin D1 pozitivni, 10% sa FL i 4,8% sa CLL. Ciklin D1 je statistički visoko značajno više eksprimiran kod MCL u odnosu na FL (χ2=23,504; p=0,000) i CLL (χ2=27,776; p=0,000).
ZAKLJUČAK: Ovi nalazi pokazuju da imunohistohemijsko bojenje na ciklin D1 pretstavlja značajnu metodu u diferencijalnoj dijagnostici MCL ka drugim oblicima limfomske bolesti.

5.
KOMPARATIVNA ANALIZA EFIKASNOSTI I BIOKOMPATIBILNOSTI RAZLIČITIH HEMODIJALIZNIH METODA
Milenko Živanović
Zdravstveni centar Zaječar, Služba za nefrologiju i hemodijalizu

Ispitivanje efikasnosti hemodijaliznih procedura u eliminaciji uremijskih toksina srednje molekulske mase je izvršeno na osnovu procenta redukcije beta-2 mikroglobulina u krvi bolesnika u toku jedne dijalizne procedure. Analizirana je efikasnost high-flux hemodijalize, hemofiltracije i hemodijafiltracije u eliminaciji beta-2 mikroglobulina imajući u vidu činjenicu da se standardnim low-flux dijalizama on ne eliminiše. Klinički značaj eliminacije uremijskih toksina srednje molekulske mase ogleda se u kasnijem javljanju i smanjenju učestalosti hroničnih dijaliznih komplikacija kao što je dijalizna amiloidoza, koja u značajnoj meri smanjuje stepen rehabilitacije i kvalitet života dijaliziranih bolesnika. Našim istraživanjem je uočena veća efikasnost predilucione hemofiltracije, koja se objašnjava većom ostvarenom stopom ultrafiltracije (u proseku 61,2 litra po proceduri), jer se uremijski toksini srednje molekulske mase eliminišu pretežno konvektivnim transportom.
 
  [ Home ] [ Program ] [ Sažeci radova ] Indeks autora - Timočki medicinski dani ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design