Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

  [ Home ] [ Program ] Sažeci radova ] Indeks autora - Timočki medicinski dani ] [ Mapa ]  
                 
 

XXIII Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova - Hitna služba

Interna medicina
Pedijatrija
Neurologija i psihijatrija
Hirurgija
Ginekologija i akušerstvo
Medicina na Internetu
Opšta medicina
Hitna služba
Medicina rada
Transfuzija
ORL
Stomagologija
Istorija medicine
  70.
VREME - KLJUČNI FAKTOR EFIKASNOSTI HITNE SLUŽBE
Mirjana Milićević (1), Miljan Jović(1), Bojan Šarčević(1),Emil Vlajić(2)
(1) Služba hitne medicinske pomoći; (2) Neuropsihijatrijska služba, Zdravstveni centar Zaječar

Urgentna medicina je multidisciplinarna grana medicine koja u kritično kratkom vremenskom intervalu zahteva dobro poznavanje medicinskih činjenica, besprekorno vladanje potrebnim veštinama sa najčešće izmenjenim redosledom dijagnostičkih i terapijskih procedura. Cilj rada je sagledavanje efikasnosti službe hitne medicinske pomoći (SHMP) u Zaječaru. Ispitivanu grupu su činila 242 izlaska na teren od 1. da 25. aprila 2004.god. Podaci iz urgentnog porotokola za izlazak na teren obrađeni su retrogradnom analizom. Redovi hitnosti su formirani na osnovu IIS-a, (Input Information Score)- naloga za hitnu lekarsku intervenciju.Od prijema poziva do polaska ekipe na teren, za prvi red hitnosti kreće se u vremenskom intervalu do 5 minuta u gradu za 76.41% slučajeva, a u selu za 77.42 % slučajeva. Na mestu događaja u vremenskom periodu do 10 minuta stiže se za prvi red hitnosti u gradu u 78.30% slučajeva, a u selu u 35.49 % slučajeva.Ukupno prosečno vreme od poziva do intervencije u gradu je 15.55 min, a u selu je 26.03 min.U razvijenim zemljama Evrope od poziva do dolaska ekipe na mesto intervencije protekne manje od 10 minuta. S obzirom da se rad obavlja jednim vozilom i uglavnom sa nepotpunim sastavom turnusa, efikasnost hitne službe se smatra zadovoljavajućom. Kako bi ona bila veća potrebna je kontinuirana edukacija lekara i medicinskog osoblja u bržoj i tačnijoj trijaži. Edukacija opšte populacije o pružanju prve pomoći na mestu nesreće, o tome kako se i zbog čega poziva SHMP, bolja saradnja sa policijom i vatrogascima, kao i pronalaženje načina sankcionisanja zloupotrebe ove službe.

71.
PROBLEMI U DISPEČERSKOM RADU U SHMP ZAJEČAR
Miljan Jović, Mirjana Milićević, Aleksandar Jolić
Zdravstveni centar Zaječar, Služba hitne medicinske pomoći

Trijaža je medicinski postupak kojim se povređeni/akutno oboleli razvrstavaju u trijažne kategorije prema stepenu hitnosti, radi što efikasnijeg pristupa i adekvatne pomoći. U celokupnom sistemu urgentne medicine dispečerski rad predstavlja njegovu možda najvažniju kariku. Cilj rada je da ukažemo na probleme u dispečerskom radu prikazujući rad SHMP Zaječar u periodu februar-jul 2004. godine. Od 229 slučajno odabranih izlazaka na teren u pomenutom periodu 55 je bilo neopravdano zbog različitih razloga - nesaradnja pozivaoca sa dispečerom, panika, pretnje. Smatramo da bi mere kao što su dodatna edukacija osoblja SHMP za rad u dispečerskoj jedinici, edukacija građanstva, oštrija trijaža i oštrije sankcionisanje zloupotrebe ove službe doprinelo rasterećenju i efikasnijem radu SHMP Zaječar u situacijama kada je to zaista potrebno.
 
  [ Home ] [ Program ] Sažeci radova ] Indeks autora - Timočki medicinski dani ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design