Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

  [ Home ] [ Program ] Sažeci radova ] Indeks autora - Timočki medicinski dani ] [ Mapa ]  
                 
 

XXIII Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova - Opšta medicina

Interna medicina
Pedijatrija
Neurologija i psihijatrija
Hirurgija
Ginekologija i akušerstvo
Medicina na Internetu
Opšta medicina
Hitna služba
Medicina rada
Transfuzija
ORL
Stomagologija
Istorija medicine
  68.
NEKI POKAZATELJI KVALITETA RADA U OPŠTOJ MEDICINI
Olgica Stanojlović, Snežana Tošić, Svetlana Mladenović, Miloš Protić
Zdravstveni centar Zaječar, Dom zdravlja

Primarna zdravstvena zaštita je ulazna kapija u zdravstveni sistem kroz koju prolazi najrazličitiji sastav bolesnika sa najraznovrsnijim sadržajem zdravstvenih problema. Većina zdravstvenih zahteva se rešava na liniji prvog kontakta uz maksimalno poštovanje određenih principa odnosa sa sekundarnim nivoom zdravstvene zaštite. Napori da se obezbedi kvalitetna zdravstvena zaštita su stari koliko i lekarska profesija. Kvalitet zdravstvene zaštite je multidimenzionalan i definisan višestrukim uticajima.
Cilj rada je da se utvrde neki indikatori kvaliteta rada i testira njihova međuzavisnost.
Za postizanje ciljeva korišćeno je metodološko uputstvo Ministarstva za zdravlje o evidenciji pokazatelja kvaliteta rada u opštoj medicini. Obuhvaćeni su svi lekari opšte medicine, a period posmatranja je dvadeset radnih dana.
Istraživanjem nekih pokazatelja kvaliteta rada u opštoj medicini došli smo do sledećih saznanja:
Dnevna opterećenost doktora opšte medicine, uz individualne varijacije, prosečno je veća od predviđenih normativa.
Prosečno vreme posvećeno pacijentu kraće je od predviđenog.
Uprkos tome više od 80% svih zdravstvenih zahteva se rešava na nivou opšte medicine.
U savremenom konceptu zdravstvene zaštite posebno se ističe primarna zdravstvena zaštita, a posebnu odgovornost za kvalitet snosi doktor opšte – porodične medicine. Međutim, zbog brojnih determinanti koje definišu kvalitet, pored doprinosa doktora i organizacije kadrova treba istražiti i analizirati ulogu organizacije zdravstvenog sistema i ulogu države i lokalne zajednice.

69.
EFIKASNOSTI RADA BOLNIČKIH KAPACITETA U TIMOČKOJ KRAJINI
Miodrag Todorović, Sergije Kržanović
Zavod za zaštitu zdravlja "Timok", Zaječar

Cilj rada je prikaz efikasnosti rada bolničkih kapaciteta primenom komparacije ulaganja i ishoda.
Upoređivanjem pokazatelja: zauzetost postelja, prosečna dužina lečenja, propusna moć postelja, broj ispisanih bolesnika i broj specijalističkih pregleda na jednog lekara specijalistu kao i broj ispisanih bolesnika na jednog zdravstvenog tehničara, primenom matematičkih metoda (odstupanje svakog pokazatelja od aritmetičke sredine do dve standardne devijacije) utvrđen je rang efikasnosti rada svake bolnice u Timočkoj krajini. Bolnica u Zaječaru pokazuje najveću a bolnica u Negotinu najmanju efikasnost rada. Od toga se očekuje da manje efikasne bolnice spoznaju uzroke neefikasnosti i da pripreme, usvoje i sprovedu mere za efikasnije poslovanje.

79.
ULOGA LEKARA OPŠTE MEDICINE U RANOM OTKRIVANJU MALIGNOMA KOLOREKTUMA
Igor Milosavljević, Srđan Đorđević, Marina Milosavljević
Zdravstveni centar Knjaževac, Dom zdravlja, Opšta bolnica

Maligna oboljenja su kosmopolitska, svih rasa, vera, geografskih širina i dužina. Poslednjih decenija, godina ova oboljenja su u stalnom porastu. Danas svaka četvrta smrt, za inicijalni uzrok ima neke od malignih oboljenja (po incidenci odmah iza kardiovaskularnih oboljenja). Zahvaljujući dostignućima u radikalnoj hirurgiji, invazivnoj dijagnostici, dostignućima molekularne biologije - imunologije, imunosupresivnoj i citostatskoj terapiji, rezultati lečenja su sve boji.
Kao najslabija karika za uspešno lečenje ostaje pravoremena, rana dijagnostika, upravo tamo gde lekar opšte medicine zahvaljujući čestom, neposrednom i prvom kontaktu sa bolesnikom može najviše da doprinose uspešnom, inače dugotrajnom i složenom lečenju ovog oboljenja.
Osnovni pravci delatnosti lekara opšte medicine treba da budu: zdravstveno vaspitanje stanovništva, zdravstveno obrazovanje medicinskih radnika, određivanje rizičnih grupa, detaljna anamneza, korektan pregled, sprovođenje prvih-opštih dijagnostičkih procedura: palpatorni pregled abdomena, rektalni tuše, pregled stolice na okultno krvarenje, opšti laboratorijski pregled.
U budućnosti, naravno skrining pregledi rizičnih i starijih grupacija stanovništva kao i genetski opterećenih.

80.
UPOTREBA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI MEĐU MLADIMA KAO FAKTOR RIZIKA ZA NASTANAK HIV INFEKCIJE
Marina Vojnović, Dragi Pavlović
Zavod za zaštitu zdravlja "Timok", Zaječar

Autori u radu prikazuju rezultate istraživanja Pilot studije - Upotreba supstanci među učenicima osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji.
Cilj ovog rada je da ispita raširenost upotrebe psihoaktivnih suptanci (alkohola i droga), kao mogućih faktora rizika za pojavu HIV infekcije među mladima.
Metod: Istraživanje Upotreba supstanci među učenicima osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji sprovedeno je u šest okruga maja 2002 godine (pomoravskom, jablaničkom, pirotskom, mačvanskom, timočkom i zlatiborskom okrugu). Istraživanje je obavljeno prema protokolu Komisije za prevenciju bolesti zavisnosti među omladinom Republike Srbije. Instrument korišćen u istraživanju je modifikovani upitnik (ESPAD. mod. I.D./2002) koji se sastoji od 47 pitanja.
Istraživanjem je obuhvaćeno 1459 učenika sedmih i osmih razreda osnovne škole i sva četiri razreda srednjih škola. Ispitivanje je sprovedeno u 24 osnovne škole (637 učenika-43,7%) i 26 srednjih škola (822 učenika -56,3%). Ispitanika muškog pola bilo je 704 (48,3%), a ispitanika ženskog pola 755 (51,7%) starosti od 12 godina do 20 godina, a prosečna starost ispitanika iznosila je 15,86 godina.
Rezultati: Rezultati ukazuju na visok procenat ispitanika koji je probao alkoholna pića (76,7%). Ispitanici su prosečno u 13.godini imali prvi kontakt sa alkoholnim pićima. Veliki broj ispitanika probao je cigarete u životu (47,3%). Ispitanici su, prosečno u 13. godini imali prvi kontakt sa cigaretama. 9,9% ispitanika izjasnilo se da je probalo neku od droga. Najviše ispitanika (8,4%) probalo je marihuanu. Procenat konzumacije ostalih droga kreće se od 0 do 1%. Prvi kontakt sa drogama ispitanici su imali, u proseku, u 15. godini života. Dečaci su pokazali nešto veću sklonost ka adiktivnom ponašanju u odnosu na devojčice. Od seksualno aktivnih učenika imalo je seksualne odnose u pijanom stanju i pod uticajem droga odnose bez zaštite 12,7% od ukupnog broja ispitanih.
Zaključak: Upotreba alkohola i droga je rasprostranjena među mladima, a ovi oblici rizičnog ponašanja u velikoj meri povećavaju rizik od HIV infekcije i drugih seksualno transmisionih bolesti.

81.
PREVENCIJA PUŠENJA KAO FAKTORA RIZIKA U CILJNOJ POPULACIJI
Miloš Protić, Svetlana Mladenović, Olgica Stanojlović, Mirjana Trailović Dimitrijević
Zdravstveni centar Zaječar, Služba opšte medicine

Pušenje duvana, uz narkomaniju i alkoholizam svrstava se u bolesti zavisnosti. Masovna zastupljenost, štetno delovanje i posledice pušenja po zdravlje ima pandemijske razmere (u svetu puši 50% muškaraca i 25% žena). Prisutna je fizička i psihička zavisnost. Dokazano je da je pušenje faktor rizika za mnoge hronične bolesti.
Nastojalo se ukazati na štetnost pušenja prilikom provođenja antipušačke kampanje u okviru međunarodne akcije povodom svetskog dana borbe protiv pušenja 31. maja pod nazivom "Ostavi i pobedi", na predlog Svetske zdravstvene Organizacije i inicijativu Ministarstva zdravlja Srbije, od strane Zdravstvenog Centra Zaječar u našoj sredini tokom maja 2004. godine. Ciljna populacija preventivne akcije bili su učenici 7. i 8. razreda osnovnih škola, kao i učenici srednjih škola, te punoletna lica u školi što je pored učenika uključivalo i nastavno i drugo osoblje u srednjim i osnovnim školama Zaječarske opštine. Cilj serije predavanja i razgovora je bilo upoznati navedenu grupaciju sa štetnim efektima duvana i motivisati da se ne počinje ili ostavi pušenje.
Duvan (Nicotiana tabacum) potiče iz tropskih krajeva, poznata je još u Kolumbovo vreme kao "sveta biljka", zbog tada pripisivanih lekovitih dejstava (Herba santa ili Herba panacea).
Štetni sastojci duvanskog dima (nikotin, ugljen-monoksid, kancerogene materije i razni dodaci) pospešuju aterogenezu i posledično nastanak koronarne bolesti, te bolesti arterija mozga i oboljenja perifernih krvnih sudova. Dokazano je kancerogeno dejstvo na maligna oboljenja disajnih organa (rizik za karcinom pluća je 10 puta veći kod pušača nego nepušača), organa za varenje. U digestivnom sistemu pušenje pomaže nastanak i pogoršanje ulkusne bolesti, dispepsije, hiperaciditeta i hipermotiliteta. Na CNS-u duvan štetno deluje i na psihičkoj i neurološkoj oblasti.
Naš tim je kroz predavanja o štetnosti pušenja, propraćena vizuelnim i audio sredstvima, u osnovnoj školi "Vladislav Petkovic Dis" u Grljanu, osnovnoj školi "Ljuba Nešić" u Zaječaru i u srednjoj medicinskoj školi u Zaječaru nastojao da približi poznate činjenice prilagođeno uzrastu i stepenu informisanosti. Na dijapozitivima korišćenim u radu nalazilo se obilje informacija kao i ilustracija.
U osnovnoj školi u Grljanu od 63 učenika i 42 nastavnika predavanju je prisustvovalo 56 đaka (89%) i 3 nastavnika (7%). U osnovnoj školi "Ljuba Nešić" od 238 đaka i 62 člana nastavnog osoblja bilo je prisutno 100 učenika (42%) i 3 nastavnika (5%). U srednjoj medicinskoj školi od 726 učenika i 104 spoljna saradnika i 61 stalnog nastavnika bilo je 30 učenika (4%) i 1 nastavnik (oko 2% stalnog nastavnog kadra). Primetna je bila zainteresovanost auditorijuma, što se reflektovalo kroz značajnu interaktivnu diskusiju i konstruktvna pitanja. Takođe je upadljiva diskrepanca između ukupne ciljne populacije i posećenosti. Sve ovo ukazuje na neophodnost i opravdanost kontinuiranog preventivnog delovanja u borbi protiv pušenja duvana kao faktora rizika. Sačinili smo perspektivni plan da se ova plemenita akcija "Ostavi pobedi" i dalje redovno provodi. Predvideli smo da obrađena grupa bude jezgro za dalje širenje prevencije protivu pušenja kao faktora rizika.

 
  [ Home ] [ Program ] Sažeci radova ] Indeks autora - Timočki medicinski dani ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design