Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

  [ Home ] [ Program ] Sažeci radova ] Indeks autora - Timočki medicinski dani ] [ Mapa ]  
                 
 

XXIII Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova - Neurologija i psihijatrija

Interna medicina
Pedijatrija
Neurologija i psihijatrija
Hirurgija
Ginekologija i akušerstvo
Medicina na Internetu
Opšta medicina
Hitna služba
Medicina rada
Transfuzija
ORL
Stomagologija
Istorija medicine
  32.
BENIGNA DEČJA OKCIPITALNA EPILEPSIJA SA RANIM POČETKOM (PANAYIOTOPOULOS-OV SINDROM) – PRIKAZ SLUČAJA
Emil Vlajić
Zdravstveni centar Zaječar, Neuropsihijatrijska služba

Benigna dečja okcipitalna epilepsija sa ranim početkom ili Panayiotopoulos-ov sindrom je druga po učestalosti među dečjim benignim fokalnim epilepsijama. Spada u idiopatske dečje epilepsije sa retkim napadima odličnom prognozom i tipičnom konstelacijom iktalnih znakova. Opisan je dečak, rođen juna 1991 godine sa normalnim ranim psihomotornim razvojem, bez epilepsije i febrilnih konvulzija u porodici. Prva i jedina kriza svesti dogodila se u uzrastu 7 godina i 10 meseci. Pri jutarnjem buđenju, nešto ranije no obično, probudio se iz sna, imao potrebu da povrati, napinjao se, kao da se gadio, ali nije povratio ništa. Otišao je sam do kupatila, ali se pri povratku u sobu zanosio u hodu, rekao da ne vidi, kasnije da vidi duplo. Zatim delovao potpuno izgubljeno, nije reagovao na pozive, gledao otsutno u stranu. Nije pao, nije bio bez svesti. Postoji amnezija za pomenuti događaj. Posle jednog sata, naglo se, u bolničkim uslovima, izbistrio delovao sasvim korektno. Narednog dana je urađen EEG i nađena normalna osnovna aktivnost alpha tipa uz epi fokus iznad levih posteriornih regiona ("..viševoltirani pojedinačni i u paru, oštar talas spori talas kompleksi iznad levih posteriornih regiona, sa reverzijom faza izna O1.."). Kontrolni EEG, ponovljen mesec dana kasnije, pokazuje identični nalaz (normalna osnovna aktivnost, epi fokus levo okcipitalno). EEG posle 6 meseci, i svi naredni (poslednji rađen 5 godine po opisanom događaju) u potpunosti normalni. Ovaj sindrom ima benigni tok ali može da imitira mnoge druge bolesti, te je važno prepoznati tipičnu sliku u inicijalnoj fazi bolesti i prema tome organizovati dalja ispitivanja i lečenje.

33.
GLAVOBOLJE DECE PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG UZRASTA
Lela Mihajlović, Negovan Vasilijić, Jasmina Ignjatović, Slavica Marjanović
Zdravstveni centar Knjaževac, Neuropsihijatrijska služba, Pedijatrijska služba, Hitna služba

Glavobolja dece predškolskog i školskog uzrasta je čest razlog javljanja neuropsihijatru.
Cilj rada: Sagledavanje mogućih uzroka glavobolje dece kada su kliničko dijagnostički parametri uredni.
Metod rada i materijal: Protokoli Neuropsihijatrijske službe, Hitne službe i zdravstveni kartoni Pedijatrijske službe kroz šestomesečno praćenje. Klinički parametri: laboratorijski, oftalmološki, otorinolaringološki, neurološki i psihijatriski, EEG pregledi i CT mozga prema indikacijama.
Rezultati ispitivanja pokazuju da od 1530 deteta koja su se javila ovoj službi po uputu pedijatra 387 ili svako 4. dete dolazi sa dijagnozom glavobolja. Navedeni klinički parametri su dali ciljanu grupu ispitivanja dece koja je imala uredne kliničke parametre i to 80%, a ostalih 18% imalo je komorbiditet sa drugim oboljenjima (sinuzitis, status febrilis, sindroma cervikocefalikum), 2% ima pozitivan nalaz na EEG ili i verifikovanu EPI. Od dece sa urednim kliničkim parametrima 58% slučajeva imalo je pozitivnu porodičnu anamnezu za migrenu i glavobolju. U 48% slučajeva jedan roditelj je pušač ili puši u dnevnoj sobi i u 42% prateći anamnestički faktor je stresogen (konflikt u domicilu ili školi, razvod, separaciona anksioznost, smrt u široj porodici, boravak u bolnici, odsustvo jednog roditelja).
U zaključku skrećemo pažnju na dobru anamnezu, ali i oprez kada je glavobolja dece u pitanju, gde uz respekt obaveznog kliničkog i neurološkog praćenja, važno je obratiti pažnju, kada su ovi parametri uredni na navedene moguće razloge glavobolje uz očiglednu potvrdu jedinstva tela i duše i kod naših malih pacijenata.

34.
TENTAMEN SUICIDI – KARAKTERISTIKE I RAZLIKE IZMEĐU OSOBA KOJE ČINE PRVI TENTAMEN I ONIH KOJI ČINE VIŠE TENTAMENA
Milorad Zastranović, Boban Petković, Andrija Vicković, Mara Mikić
Zdravstveni centar Zaječar

U ovom radu analizirano je 160 tentamena u periodu od 1998. do 2002.godine. Osobe su hospitalizovane na neuropsihijatrijskom odelenju u Zaječaru. U tom periodu 110 tentamena su učinile žene, a muškarci 50.
Pratili smo dešavanje tentamena po mesecima i danima u nedelji.
Ovu grupu smo sagledali kroz četri podgrupe: žene koje su učinile prvi tentamen i one koje su učinile dva i više tentamena, muškarci sa prvim i oni sa dva i više tentamena.
Svaka podgrupa ima svoje karakteristike u odnosu na način izvršenja tentamena, razlog i neuropsihijatrijski tretman pre izvršenja tentamena.
Dobijeni rezultati ukazuju na karakteristike i razlike, bolji uvid i sagledavanje suicidalnih pacijenata.

35.
UTICAJ DVOJEZIČNE SREDINE NA KVALITET IZGOVORA GLASOVA SRPSKOG JEZIKA -TROGODIŠNJI REZULTATI NA TERITORIJI OPŠTINE NEGOTIN
Nensi Mitrović, Danijela Stanković
Zdravstveni centar Negotin, Dečji dispanzer

Prisustvo govorne aktivnosti u socijalnom polju dobijamo preko glasa. Posebno se obraća pažnja na jasnoću glasa i njegov vokalni kvalitet.
Cilj rada je ispitivanje uticaja dvojezične sredine(vlaško govorno područje) na kvalitet izgovora glasova srpskog jezika kod predškolske dece opštine Negotin. Ispitivanjem je obuhvaćeno 1086 deteta predškolskog uzrasta.
Metod rada: Globalni artikulacioni test, koji se koristi za procenu kvaliteta izgovora glasova srpskog jezika.
Rezultati ispitivanja pokazuju da su više teškoća u kvalitetu izgovora glasova imala deca iz grada (srpsko govorno područje) u odnosu na decu iz dvojezične sredine (vlaško govorno područje), a dečaci više nego devojčice. Deca predškolskog uzrasta su u većini slučajeva nepravilno artikulisala tri i više glasa, zatim jedan, i na kraju dva glasa.
Zaključak: 1. Dvojezična sredina nema značajnog uticaja na kvalitet izgovora glasova srpskog jezika; 2. Deca koja imaju teškoće u artikulaciji glasova, uglavnom nepravilno artikulišu tri i više glasova; 3. Kod dečaka je češći problem u kvalitetu izgovora glasova u odnosu na devojčice.
S obzirom da su ovo uglavnom tranzitorne (prolazne) govorno jezičke teškoće, one se kroz organizovanje logopedskog tretmana mogu prevazići.

36.
PAMĆENJE AUDITIVNOG I VIZUELNOG SLEDA KOD AUTISTIČNIH ISPITANIKA
Jasmina Nikolić
Zdravstveni centar Zaječar, Medicina rada

S obzirom na nedovoljnu izraženost pamćenja kod autističnih ispitanika, te često kontradiktorne rezultate malog broja sprovedenih istraživanja, zanimalo me je da ispitam koliko je pamćenje autista loše ili dobro, a naročito kakav je odnos auditivnog i vizuelnog pamćenja, s obzirom da tu postoje brojna razmimoilaženja.
Problemi koji se ovim istraživanjem žele ispitati su sledeći (1) Ispitati postojanje značajne razlike u auditivnom pamćenju između autističnih i neautističnih ispitanika. (2) Utvrditi da li se autistični i neautistični ispitanici značajno razlikuju u vizuelnom pamćenju. (3) ispitati da li postoji značajna razlika između auditivnog i vizuelnog pamćenja kod autističnih osoba.
Ispitanici: Ispitivanje je sprovedeno na uzorku od 28 ispitanika sa dijagnozom autizma, koji koriste govor zbog potrebe vokalnog odgovaranja na testu pamćenja auditivnog sleda. Selekcija ispitanika je izvršena i s obzirom na stupanj ometenosti, pa tako nisu uzimani u obzir autista koji nisu bili u mogućnosti da uspostave verbalnu komunikaciju. Uzrok je činio 21 dečak i 7 devojčica, dobi od sedam do dvadeset i tri godine. Dvanaest ispitanika u uzorku je ispoljavalo intelektualna dostignuća na nivou umerene mentalne retardacije, pet teže, devet lako a dva ispitanika su bila prosečne inteligencije. Ispitanici za referentnu grupu izabrani su metodom ekvivalentnih parova, s obzirom na dob i intelektualni status. Neautistični ispitanici izjednačeni su sa autističnim ispitanicima po godini rođenja i kategoriji u koju spadaju s obzrom na inteligenciju. Inteligencija je ispitivana testovima: Brunet – Lezine ili WISC.
U istraživanju su korišćeni sledeći testovi: (1) Test pamćenja auditivnog sleda – koji ispituju kratkotrajno pamćenje. (2) Test pamćenja vizuelnog sleda – koji ispituje vizuelno pamćenje. Oba testa su subtestovi Illinois testa psiholingvističkih sposobnosti.
Analiza rezultata je pokazala da se autistični ispitanici na testu auditivne memorije ne razlikuju značajno od kontrolne grupe, dok su u testu vizuelne memorije dostizali statistički značajno lošije rezultate.

37.
FITOTERAPIJA U SVAKODNEVNOJ PSIHIJATRIJSKOJ PRAKSI
Goran Z. Golubović
Zdravstveni centar Bor

Autor je u ovome radu sebi postavio za cilj da informiše stručnu javnost o upotrebi biljnih preparata u tretmanu nekih stanja koja se često sreću u svakodnevnoj psihijatrijskoj praksi. U prvom delu rada dat je prikaz 10 najvažnijih biljaka sa psihoaktivnim dejstvom: kamilice, hmelja, kantariona, matičnjaka, nane, ruzmarina, žalfije, kapice, odoljena i divlje vrbene. Za svaku se biljku ponaosob navode: opis, hemijski sastav, indikacije u psihijatriji (negde i u neurologiji), neželjena dejstva i moguće kontraindikacije, te načini primene. Posebno su prikazani gotovi preparati od navedenog lekovitog bilja, koji se najčešće nalaze na našem tržištu. U drugome delu rada izložene su fitoterapijske strategije kod sledećih entiteta: psihogene (tenzione) i migrenozne glavobolje, anksioznih i stresom uslovljenih poremećaja, paničnih stanja, blage do umerene depresije i nesanice. Završavajući svoj rad, autor predlaže da se prethodno navedeni sindromi, kada su blaže izraženi, prvo tretiraju kombinacijom fitoterapije i opšteg suportivnog pristupa, a tek ukoliko ove mere ne urode plodom - treba se odlučiti za davanje hemijskih (sintetičkih) psihofarmaka i primenu specifičnih psihoterapijskih i drugih procedura. Na taj način bi se herbalizmu pružila šansa da se afirmiše kao još jedan od delotvornih pokretača samoisceljujućih procesa u psihosomatskom i duhovnom jedinstvu ljudskoga bića.

 
  [ Home ] [ Program ] Sažeci radova ] Indeks autora - Timočki medicinski dani ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design