Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

  [ Home ] [ Program ] Sažeci radova ] Indeks autora - Timočki medicinski dani ] [ Mapa ]  
                 
 

XXIII Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova -
Okrugli sto: Medicina na Internetu

Interna medicina
Pedijatrija
Neurologija i psihijatrija
Hirurgija
Ginekologija i akušerstvo
Medicina na Internetu
Opšta medicina
Hitna služba
Medicina rada
Transfuzija
ORL
Stomagologija
Istorija medicine
  65.
ŠKOLA ZDRAVLJA NA INTERNETU – ISKUSTVA I STREMLJENJA
Mladen Dumitrašković, Petar Paunović, Milan Rajčević
Zdravstveni centar Bor, Rajac, Beograd

Autori su u svom radu sebi postavili za cilj da informišu stručnu javnost o ciljevima i iskustvima postojanja Škole zdravlja na Internetu, koja u okviru sajta Zdravstvenog centar Bor postoji već dve godine.
U prvom delu rada daju se globalna opredeljenja SZO, Evropskih asocijacija i inicijativa u oblasti promocije zdravlja i argumenti za značaj i nužnost postojanja škola zdravlja kao novog globalnog koncepta sutrašnjice a posebno specifičnost postojanja takvih škola na Internetu. U tom kontekstu daju se ciljevi i programska orijentacija škole i osnovni pregled do sada objavljenih sadržaja.
U drugom delu rada izlažu se komparativna iskustva sličnih škola i inicijativa u svetu, kao i sopstvena iskustva i podaci o posećenosti Škole zdravlja na Internetu.
Završavajući svoj rad, autori apeluju na domaću stručnu javnost i predlažu da se učine značajniji napori na promociji zdravlja kao jedne od ključnih potreba i prava u skladu sa globalnim mogućnostima i dostignućima globalnog znanja.

66.
ŠTA SE MOŽE ZAKLJUČITI NA OSNOVU ANALIZE POSEĆENOSTI WEB SITE-A TIMOČKOG MEDICINSKOG GLASNIKA
Zoran Cvetković, Emil Vlajić
Infotrend Beograd, Zdravstveni centar Zaječar

Časopis "Timočki medicinski glasnik" pokrenula je Regionalna podružnica Srpskog lekarskog društva u Zaječaru 1975. godine. Zahvaljujući kontinualnom izlaženju, on danas spada u jedan od najstarijih medicinskih časopisa u našoj zemlji. Časopis je od 2003. godine, u elektronskom obliku i sa celokupnim sadržajima, predstavljen i na Internetu, na adresi: www.tmg.org.yu. Nakon dvogodišnjeg iskustva i osam objavljenih brojeva i suplemenata, urađena je analiza poseta i interesovanja posetilaca za određene radove i sadržaje. Analiza je obuhvatila period od decembra 2003. do oktobra 2004. godina, odnosno 10 poslednjih meseci. Analizom su obuhvaćeni sledeći podaci: broj poseta; broj posećenih strana; vreme koje posetioci provedu na site-u; ključne reči, site-ovi i mašine za pretraživanje sa kojih se dolazilo na site; raspored poseta tokom dana u sedmici i po satima u danu itd.
U navedenom periodu:
imali smo ukupno 32.853 čitalaca, koji su posetili 53.775 stranica, na site-u su ostajali oko 3 minuta;
prosečan dnevni broj poseta je udvostručen: (56-138), prosečno 106 poseta;
prosečan broj posećenih strana dnevno je udvostručen: (93-221), prosečno 172 strane;
najveći broj poseta je radnim danima, u periodu 9-15h, i u večernjim i noćnim satima: 19-24h;
broj poseta preko mašina za pretraživanje je 800-1000 mesečno (Google, Yahoo, Krstarica, AltaVista, Lycos), pri čemu posetioci zadaju preko 1000 ključnih reči itd.
Na osnovu navedenih podataka uočava se stalni porast broja poseta i sve veći broj zadatih ključnih reči preko kojih posetioci, pretražujući Web, dolaze na site. Posebnu pažnju posvetili smo analizi zadatih ključnih reči. Uočavaju se dve grupe: stručni, medicinski pojmovi i pojmovi iz svakodnevnog života, vezani za zdravlje. Na osnovu toga, zaključujemo da site redovno posećuju medicinski stručnjaci, ali i osobe kojima medicina nije struka. Interesovanje stranih lekara za objavljivanje radova u TMG ukazuje da je Internet izdanje TMG našlo čitaoce i van zemlje. Pretraživanjem Web-a došli smo i do site-ova čiji su vlasnici preuzeli članke TMG, ili postavili linkove ka našem site-u...
Na osnovu rezultata dobijenih ovom analizom mogu se definisati i neki novi kriterijumi za buduću uređivačku politiku časopisa i naučno-stručnih skupova podružnice Srpsko-lekarskog društva u Zaječaru.

67.
MEDICINSKI ČASOPISI NA SRPSKOM JEZIKU NA INTERNETU
Emil Vlajić
Zdravstveni centar Zaječar

Uvod: Internet kao sredstvo razmene informacija dobija poslednjih godina enormne razmene i u sebi sadrži neviđene potencijale. Na internetu se mogu naći informacije o bilo čemu, a medicina i zdravstvo svakako zauzimaju značajni deo ovog prostora. Kvalitetan i pouzdan medicinski sadržaj namenjen profesionalcima medicinske struke poseduju web stranice koje su formirane po principima medicinskih časopisa, tako da je malo poznatih svetskih časopisa koji su izlazili u papirnoj, a da nisu stvorili i elektronsku verziju svog časopisa. Medicinski časopisi na srpskom jeziku zauzimaju samo skromni procenat papirnih verzija svetske medicinske baštine , a elektronske verzije čine još skromniji deo elektronskog medija.
Cilj ovog rada je da pronađe i analizira web stranice medicinskih časopisa na internetu koji izlaze na srpskom jeziku.
Metodologija: Pretraživanje interneta vršeno je opštim pretrazivačima (Google, Yahoo, Krstarica), korišćenjem baza podataka velikih medicinskih izvora (BioMedCentral, HealthOrbit, blackwell-synergy, medscape, electronic journal miner, WAME, NIH..), kao i naših bibliografskih ustanova i organizacija (NBS, Kobson, Biblioteka Medicinskog fakulteta u Beogradu, Infotrend)
Rezultati: Pretraživanje interneta i pronalaženje sajtova sa jasno definisanim karakteristikama (elektronska verzija medicinskih naučnih i stručnih časopisa sa teritorije Državne zajednice, Srbije i Crne Gore) nije bilo ni malo lako, jer nigde na internetu ne postoji jedinstven direktorijum sa ovim linkovima. Ukupno je pronađeno 12 ovakvih sajtova. Svi imaju i papirni oblik časopisa, i spadaju u naučne i stručne medicinske časopise. Broj volumena (godišta) koji određena web stranica poseduje se kreće od 11 (Arhive of onkology) do 1. (Medicinski zapisi). Ukupan broj svezaka koje su obrađene na odgovarajućem sajtu se krece od 19 do 1. Postoji šarolikost obima sadržaja koji je dostupan pretraživačima. Neki sajtovi sadrže samo naslove, autore i njihove adrese sa napomenom da se separat rada može dobiti od autora, dok drugi sajtovi nude sažetke, a retki časopisi dopuštaju slobodan pristup svim tekstovima (Timočki meidicinski glasnik). Pojedine web stranice svoje sadržaje nude u pdf formatu, neke u web (html) formatu ili doc. dokumentima. Pored sadržaja na srpskom jeziku, što je bio i glavni kriterijum za razmatranje stranice, mnoge stranice su imale i engleske verzije, ili samo sažetke ili cele tekstove na engleskom jeziku.
Zaključak: Neophodno je formirati virtuelnu biblioteku elektronskih verzija medicinskih časopisa na srpskom jeziku, radi lakše dostupnosti relevantnih medicinskih činjenica velikom broju medicinskih profesionalaca koji bi radije koristili srpski jezik pri pretraživanju Interneta.
 
  [ Home ] [ Program ] Sažeci radova ] Indeks autora - Timočki medicinski dani ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design