Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2014     Volumen 39     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2014, Volumen 39, Broj 4.

45 godina nuklearne medicine u Zaječaru

SADRŽAJ

 

ISSN 0350-2899  (štamapano izdanje)
ISSN 2406-1042 (online izdanje)

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

IZ LIČNOG UGLA

Nebojša Paunković
Moja sećanja

(My memories)

Slobodan Ilić
Zaječar – nuklearna priča

(Zajecar – nuclear story)
 

ORIGINALNI RADOVI

Milena Rajić, Marina Vlajković, Slobodan Ilić, Miloš Stević, Vladan Sekulić, Mila Zečević
Nepovoljan uticaj produženog lečenja antitiroidnim lekovima na ishod terapije radioaktivnim jodom kod pacijenata sa Grejvsovim hipertiroidizmom

(Unfavourable effect of prolonged treatment with antithyroid drugs on radioiodine therapy outcome in Graves’ hyperthyroidism)

Miloš Stević, Marina Vlajković, Milena Rajić, Goran Koraćević, Slobodan Ilić
Korelacija kliničkih testova za predikciju koronarne bolesti i nalaza na spect perfuzionoj scintigrafiji miokarda i koronarnoj angiografiji

(Correlation between clinical prediction tests for coronary heart disease and findings on spect myocardial perfusion scintigraphy and coronary angiography)

Marina Vlajković, Milena Rajić, Slobodan Ilić, Miloš Stević, Mila Zečević, Aleksandar Karanikolić, Radan Džodić, Milovan Matović, Vera Artiko
Značaj određivanja stimulisanog tireoglobulina u lečenju pacijenta sa diferentovanim tireoidnim karcinomom

(The role of stimulated tireoglobulin in the management of patients with differentiated thyroid carcinoma)

Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić, Saška Manić, Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić, Kosta Zdravković
Veličina strume kao parametar za predviđanje remisije kod pacijenata sa Grejvsovom bolešću lečenih medikamentnom tirosupresivnom terapijom

(Goiter size as a parameter for predicting remission in patients suffering from Graves disease treated by thyrosupressive drug therapy)

Mirjana Milićević, Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić
Postproceduralni hipotireoidizam nakon jedne terapijske doze radiojoda tokom pet godina praćenja kod pacijenata sa Grejvs-Bazedovljevom bolešću lečenih u službi za nuklearnu medicinu u Zaječaru

(Postprocedural hypothyroidism after a single therapeutic dose of radioiodine during a 5-year follow up in Graves-Basedow disease patients treated in the department of nuclear medicine Zaječar)

Sanja Dugonjić
Nalaz suptrakcione paratireoidne scintigrafije 99mtc- liposolubilnim radiofarmacima kod primarne i sekundarne hiperplazije paratireoidnih žlezda – korelacija sa veličinom i histopatološkim nalazom

(Subtraction parathyroid scintigraphy with 99mtc - liposolubile radiopharmaceuticals in primary and secondary hyperplasia of parathyroid glands – correlation with weight and histopathological findings)

Vladimir Mitov, Zoran Perišić, Aleksandar Jolić, Željka Aleksić, Dragana Adamović, Lale Zastranović, Aleksandar Aleksić, Tomislav Kostić, Miloš Stević
Uticaj položaja pejsmejker elektrode u desnoj komori na ejekcionu frakciju i volumene leve komore

(Influence of pacemaker leads position in the right ventricle on left ventricular ejection fraction and volume)

Džejn Punković, Milijana Jakovljević, Nebojša Paunković
Hormoni tireoidnog statusa kod eutireoidnih osoba – „normalne vrednosti"

(Hormonal analysis of thyroid status in euthyroid patients – “normal values)
 

PRIKAZ SLUČAJA

Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić
Mc Cune-Albright-ov sindrom – prikaz slučaja

(Mc Cune-Albright syndrome – case report)

Željka Aleksić, Nenad Ristović, Aleksandar Aleksić
Atipični subakutni tiroiditis i funkcijski adenom tiroidee – prikaz slučaja

(Atypical subacute thyroiditis and functional thyroid adenoma – Case report)
 

PREGLED LITERATURE

Branislava Radović
Primena radiojodida u terapiji benignih bolesti štitaste žlezde (sa iskustvom Centra za nuklearnu medicinu Kliničkog centra Srbije

(Radioiodine therapy in benign thyroid diseases: 50 year experience of centre for nuclear medicine of the Clinical Centre of Serbia)
 

ISTORIJA MEDICINE

Petar Paunović, Željka Aleksić
Velika služba u maloj varoši – 45 godina postojanja i rada Službe za nuklearnu medicinu Zdravstvenog centra u Zaječaru

(A great department in a small town - 45th Anniversary of the Nuclear Medicine Department, Health Centre, Zaječar)
 

PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Salvador Dali, Rafaelovska glava koja eksplodira (Tête Raphaëlesque éclatée), 1951.


 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace